Przepis uzależniający dochowanie terminu od złożenia pisma wyłącznie w polskiej placówce pocztowej był sprzeczny z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny 30 października 2019 r. wydał orzeczenie ws. konstytucyjności przepisu Kodeksu postępowania administracyjnego, warunkującego zachowanie terminu do wykonania określonej czynności w postępowaniach przed organami administracyjnymi od oddania pisma wyłącznie w polskiej placówce pocztowej.

Zgodnie z obowiązującym do 2 lipca 2019 r. brzmieniem art. 57 § 5 pkt 2 K.p.a.: „Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe”. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis w tym brzmieniu: „…w zakresie, w jakim różnicuje skutki nadania pisma procesowego w zależności od miejsca położenia operatora pocztowego na obszarze Unii Europejskiej, uzależniając skuteczność zachowania terminu wykonania czynności od nadania pisma wyłącznie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051), jest niezgodny z art. 32 i art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2)” (wyrok TK z 30.10.2019 r., sygn. P1/18). Orzeczenie TK nabrało mocy obowiązującej z dniem 13 listopada 2019 r.

Trybunał wydawał swój wyrok już po zmianie treści przepisu art. 57 § 5 pkt 2 K.p.a. Została ona bowiem zmieniona Ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2019 poz. 1133), która weszła w życie 2 lipca 2019 r. Przepisowi nadano brzmienie: „Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym”.

Źródło: Redakcja Portalu Skarbiec.biz

 

Partner Portalu Skarbiec.biz

Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje doradztwo strategiczne dla osób zamożnych. Specjalizujemy się w tworzeniu kompleksowych strategii ochrony majątku prywatnego i firmowego oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Anonimizacja biznesu | Ochrona majątku | Przeniesienie majątku za granicę | Spółki za granicą | Private banking za granicą | Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi | Zarządzanie ryzykiem nadużyć | Reprezentacja w toku kontroli celno-skarbowej | Reprezentacja przy zwrocie VAT

Kancelaria Prawna Skarbiec – pewny partner w niepewnych czasach
Oceń ten artykuł: