Od 1 września nowe unijne obostrzenia dla przemysłu samochodowego

Od 1 września nowe unijne obostrzenia dla przemysłu samochodowego

Z dniem 1 września 2020 roku wchodzą w życie nowe przepisy unijnego rozporządzenia w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych. Zwiększeniu ulegnie liczba kontroli pojazdów poruszających się po drogach Unii Europejskiej.

Chodzi o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE z 14 czerwca 2018 r., L 151/1). Jego przepisy należy stosować od dnia 1 września 2020 r., jednak od dnia 5 lipca 2020 r. organy krajowe nie mogą odmówić przyznania nowemu typowi pojazdu homologacji typu UE lub krajowej homologacji typu ani zakazać rejestracji, wprowadzania do obrotu ani dopuszczania nowego pojazdu, w przypadku gdy producent złoży taki wniosek, a pojazd ten spełnia wymogi tego rozporządzenia.

Homologacja typu jest procesem mającym za zadanie potwierdzić, że pojazd spełnia wszystkie konieczne wymogi do wprowadzenia go do obrotu, oraz służącym rygorystycznej kontroli przestrzegania przez producentów prawa unijnego, w tym przepisów dotyczących emisji.

Jakie są najistotniejsze regulacje, wprowadzone tym rozporządzeniem od 1 września?

Służby techniczne przeprowadzające badania i inspekcje nowych modeli samochodów, a które będą chciały uzyskać i zachować uprawnienia nadane im przez państwa członkowskie, będą poddawane niezależnemu audytowi na podstawie rygorystycznych kryteriów. Krajowe organy udzielające homologacji typu będą podlegać wzajemnej weryfikacji, aby zapewnić rygorystyczne wdrażanie i egzekwowane odpowiednich przepisów w całej UE;

Państwa członkowskie są zobowiązane do regularnego badania minimalnej liczby samochodów już wprowadzonych do obrotu i mogą stosować środki ochronne wobec pojazdów niezgodnych z wymogami na swoim terytorium, nie czekając na to, by organ, który udzielił homologacji typu, podjął działania;

Komisja Europejska ma prawo prowadzić kontrole zgodności pojazdów w laboratoriach lub na drogach. Jeżeli producenci naruszają przepisy dotyczące homologacji typu, KE może zlecić wycofanie pojazdów z rynku w całej UE i nałożyć na nich sankcje w wysokości do 30 tys. euro na samochód.

Komisja Europejska zapewniła dodatkowe środki na funkcjonowanie Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), na nowe działania w ramach nadzoru rynku, finansowanie dodatkowego personelu, jak i koszty operacyjne i budowę dwóch nowych laboratoriów do przeprowadzania kontroli.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: