Nowe przepisy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości

Sejm uchwalił ustawę o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Ustawa określa też prawa osób, których dane będą przetwarzane, współpracę w UE oraz kary za naruszenie przepisów ustawy.

Rządowy projekt ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości w kwestii definicji danych osobowych odsyła do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Kontrolę przestrzegania przepisów ustawy będzie sprawował prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prezes Urzędu będzie mógł nakładać opłatę w związku z wykonywaniem kontroli. Będzie mógł też odmówić działania w danej sprawie, przy czym każda tego typu odmowa winna zostać uzasadniona.

Jeżeli przetwarzanie danych będzie naruszało przepisy ustawy, prezes będzie wydawał ostrzeżenie administratorowi lub podmiotowi, który przetwarza dane. Prezes będzie mógł wydać decyzję nakazującą administratorowi danych lub podmiotowi, który je przetwarza, np. usunięcie naruszenia ustawy, zabezpieczenia danych osobowych, uzupełnienie, uaktualnienie danych osobowych. W tych sprawach będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

W myśl omawianej ustawy co do zasady nie będzie możliwe ujawnianie danych dotyczących rasy, pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, wyznania, danych genetycznych, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych, chyba że dopuszczają to przepisy prawa lub jest to niezbędne dla ochrony życia i zdrowia albo dane udostępniła osoba, której one dotyczą.

Ustawa nakłada na administratorów danych obowiązek sprawdzenia danych co najmniej raz na 10 lat, obowiązek ich aktualizacji oraz usuwania danych, jeśli są zbędne. Ustawa reguluje zasady udostępnienia danych osobowych innym organom, państwom trzecim oraz organizacjom międzynarodowym, jak również prostowania danych nieprawdziwych.

Ustawa ustanawia katalog praw osób, których dane dotyczą, w tym prawo do usunięcia i sprostowania danych osobowych. Na odmowę sprostowania i usunięcia danych osobowych osobie, której dane dotyczą, będzie przysługiwała skarga.

Ustawa reguluje zakres obowiązków administratora (np. prowadzenie katalogu czynności przetwarzania danych), jak również podmiotu powierzającego. Podmiot powierzający to podmiot, któremu administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Omawiana ustawa reguluje także zasady zabezpieczania danych osobowych, zasady współpracy z organami nadzorczymi w UE, kary za naruszenie przepisów ustawy, jak również kwestię wyznaczania inspektora ochrony danych, którego zadaniem będzie między innymi sprawdzanie przestrzegania przepisów omawianej ustawy przez administratora oraz osoby, które zajmują się przetwarzaniem danych osobowych.

Omawiana ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości trafiła do podpisu Prezydenta.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz

zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: