Dodatkowa opłata za oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej będzie zwracana kredytobiorcom

Dodatkowa opłata za oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej będzie zwracana kredytobiorcom

Dodatkowa opłata za oczekiwanie na wpis do księgi wieczystej będzie zwracana kredytobiorcom

W poniedziałek 21 marca na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy umożliwiający kredytobiorcom odzyskanie dodatkowych opłat pobieranych przez banki udzielające kredytów hipotecznych w związku z dłuższym oczekiwaniem na wpis do hipoteki.

Banki udzielając konsumentom kredytu hipotecznego na zakup nieruchomości zabezpieczają jego spłatę poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w księdze wieczystej tej nieruchomości. W praktyce na wpis hipoteki przez sąd wieczystoksięgowy trzeba niekiedy czekać bardzo długo. I właśnie z uwagi na ten wydłużający się okres, banki  pobierają od kredytobiorców dodatkowe opłaty lub prowizje argumentując to istnieniem dodatkowego ryzyka wynikającego z braku dostatecznego zabezpieczenia pożyczonych pieniędzy. Jednak praktyka obrotu gospodarczo-prawnego pokazuje, że niemal każdorazowo wpis jest dokonywany, a banki nie ponoszą z tytułu oczekiwania żadnych strat.

Autorzy Projektu ustawy z dnia 18 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe chcą ukrucić te praktyki banków. Do ustawy ma zostać dodany art. 110a, stanowiący, iż: „W przypadku naliczenia przez bank dodatkowej opłaty lub prowizji, związanych z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę kredytu udzielonego konsumentowi, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę”. Nowy przepis miałby zastosowanie do umów kredytowych zawartych po dniu wejścia w życie nowelizacji, co ma nastąpić po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy zmieniającej.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, kredytobiorcy uzyskają zwrot tak naliczonej prowizji.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: