Jakie prawa przysługują osobie ujętej lub kontrolowanej przez Służbę Ochrony Państwa

Od 1 lutego 2018 r. Służba Ochrony Państwa zastąpiła Biuro Ochrony Rządu. 29 marca 2019 r., Rada Ministrów opublikowała informacje o tym, jakie prawa przysługują zatrzymanym lub skontrolowanym przez SOP-istów obywatelom.

 

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pouczeń o prawach przysługujących osobie kontrolowanej lub ujętej przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa oraz wzorów protokołów (nr z wykazu RD 485) zawiera wzory protokołów:

– kontroli osobistej, przeglądania bagaży, sprawdzenia ładunków;

– sprawdzenia pomieszczenia, sprawdzenia środków transportu;

– ujęcia osoby.

 

Wypełniane przez funkcjonariusza SOP formularze zawierają dane identyfikacyjne kontrolowanego lub ujętego, opis przebiegu zatrzymania lub kontroli, wyjaśnienie ich przyczyn, a także wynik/wnioski z przeprowadzonych czynności. Pierwsze dwa formularze zawierają również wyjaśnienie podstawy dokonania kontroli, jaką stanowi „zapewnienie bezpieczeństwa ochranianych osób lub obiektów”.

Rozporządzenie określa treść pouczeń, z jakimi ma prawo zapoznać się ujęty lub kontrolowany. Osobie poddanej kontroli osobistej przysługuje prawo wniesienia zażalenia na dokonaną wobec niej przez funkcjonariusza SOP kontrolę, które w terminie 7 dni może wnieść do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia kontroli. Zażalenie wnosi się za pośrednictwem komórki organizacyjnej SOP, w której służbę pełni funkcjonariusz.

Na czynność przeszukania pomieszczenia lub samochodu, czy też innego środka transportu, przysługuje z kolei zażalenie, które również wnosi się w terminie 7 dni, ale bezpośrednio do właściwego miejscowo prokuratora.

Osoba ujęta ma m.in. prawo do bycia wysłuchanym, ale może również odmówić złożenia oświadczenia w swojej sprawie. Przysługuje jej prawo do powiadomienia wskazanej przez siebie osoby. W terminie 7 dni od ujęcia może wnieść na nie zażalenie do sądu. W tym samym terminie, liczonym od dnia dokonania czynności, przysługuje jej zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora, na sposób jej przeprowadzenia.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: