Rekomendacja S Komisji Nadzoru Bankowego [cz. 1]


Rekomendacja S Komisji Nadzoru Bankowego [cz. 2]

I. Wstęp (II)

Na rynkach międzynarodowych koncepcja kompleksowego podejścia do zarządzania portfelem ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie jest stosunkowo nowa. Mimo długoletnich doświadczeń, w wielu krajach dotychczas nie wypracowano ujednoliconych standardów i wymogów w tym zakresie.

Podobne tendencje były widoczne również w Polsce. Jednak rosnący udział portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w należnościach od sektora niefinansowego oraz związane z tym ryzyko, stały się podstawą do wypracowania zbioru rekomendacji, które powinny zostać wprowadzone na szczeblu poszczególnych komórek banku jak i w ramach zintegrowanego podejścia do ryzyka portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie w skali całego banku.

Rekomendacje odnoszą się do następujących obszarów:
1) zarządzanie,
2) kontrola ryzyka,
3) ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej dłużnika,
4) zabezpieczenia,
5) relacje z klientami.

Za szczególnie istotne należy uznać następujące rekomendacje:

1) Rekomendacja 1 – określająca zasady przyjmowania, wprowadzania i kontroli polityki zarządzania ryzykiem portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie.

2) Rekomendacja 6 – wskazująca na konieczność wypracowania przez bank odpowiednich narzędzi do prawidłowego pomiaru ryzyka związanego z ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie.

3) Rekomendacja 7 – zwracająca uwagę na charakter i zakres utrzymywanych przez banki wewnętrznych limitów koncentracji.

4) Rekomendacja 8 – wskazującą na konieczność dostosowywania struktury terminowej pasywów do struktury terminowej aktywów.

5) Rekomendacje 11 i 12 – wskazujące na istotność systematycznej analizy ryzyka kursowego i ryzyka stopy procentowej ponoszonych przez dłużnika.

6) Rekomendacje 13 i 15 – wskazujące na konieczność analizy ryzyka związanego z nieruchomością stanowiącą zabezpieczenie ekspozycji kredytowej (13) oraz odpowiedniej weryfikacji jej wartości (15).

Poniższe rekomendacje stanowią ramy dla poprawnej identyfikacji, zarządzania i nadzoru ryzyka ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie oraz są zbiorem zaleceń w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które pośrednio i bezpośrednio powinny zapewniać integrację rekomendacji w ramach wszystkich procesów związanych z ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Z wyłączeniem tych obszarów, gdzie ze względu na specyfikę działalności niektóre banki zostały potraktowane odmiennie niż pozostałe, wszystkie rekomendacje odnoszą się bezpośrednio do banków uniwersalnych, banków spółdzielczych oraz banków hipotecznych, o ile zakres rekomendacji nie został odrębnie uregulowany ustawą o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz aktami niższego rzędu wydanymi na jej podstawie. Wskazane powyżej wyłączenie dotyczy przede wszystkim banków znacząco zaangażowanych w ekspozycje kredytowe zabezpieczone hipotecznie, na które zostały nałożone dodatkowe wymogi określone w uzupełnieniu do poszczególnych rekomendacji.

Należy tutaj wymienić:
1) Rekomendacja 5, pkt. 2.1.2. – wydzielenie komórki organizacyjnej lub grupy osób, których zadaniem byłoby wyłącznie monitorowanie portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Powyższe zalecenie nie dotyczy banków specjalizujących się w przedmiotowej działalności, w przypadku których takie wydzielenie jest bezzasadne.
2) Rekomendacja 7, pkt. 2.3.4. – konieczność wykorzystywania testów skrajnych warunków do ustalania wewnętrznych limitów.
3) Rekomendacja 8, pkt. 2.4.2. – konieczność dokonywania, co najmniej raz w roku, szczegółowej analizy płynności długoterminowej.
4) Rekomendacja 11, pkt. 3.1.6. i Rekomendacja 12, pkt. 3.2.4 – konieczność dokonywania, co najmniej raz w roku, testów skrajnych warunków w zakresie wpływu na jakość portfela ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie, ponoszonego przez dłużnika ryzyka kursowego oraz ryzyka stopy procentowej,
5) Rekomendacja 17, pkt. 4.5.2. – konieczność analizy, przy wykorzystaniu testów skrajnych warunków, wpływu gwałtownych zmian wartości nieruchomości na posiadany przez bank portfel ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie. Szereg zapisów rekomendacji zwraca szczególną uwagę na istotne znaczenie tworzenia baz danych dotyczących rynku nieruchomości (zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych). Funkcjonowanie tego typu baz danych może być w znacznym stopniu pomocne w sporządzaniu i weryfikacji wycen nieruchomości a tym samym sprzyjać zwiększeniu jakości utrzymywanych przez banki zabezpieczeń hipotecznych. Banki powinny korzystać z własnych baz danych lub jeśli takowych nie posiadają z zewnętrznych baz danych. Wytyczne w tym zakresie zawarte są w Rekomendacji J z dnia 20 lipca 2000 r. dotyczącej tworzenia przez banki baz danych odnoszących się do rynku nieruchomości Wszystkie zapisy rekomendacji, o ile nie zostało to przedstawione inaczej, odnoszą się do nieruchomości zarówno mieszkaniowych jak i komercyjnych. Stąd też pojęcia istotnego zaangażowania oraz ekspozycji kredytowych zabezpieczonych hipotecznie (wyjaśnione w słowniczku pojęć) należy bezpośrednio odnosić do zaangażowania finansowego banków związanego z nieruchomościami komercyjnymi i mieszkaniowymi. Rekomendacje nie dotyczą natomiast bezpośrednio obszarów ujętych w innych regulacjach, takich jak: wymogi kapitałowe, ryzyko kursowe i ryzyko stopy procentowej ponoszone przez bank, płynność itp. Kwestie te zostały ujęte tylko w zakresie niezbędnym dla stosowania danej rekomendacji.

Komisja Nadzoru Bankowego oczekuje, że niniejsze rekomendacje zostaną wprowadzone w bankach nie później niż do 1 lipca 2006 r.

>>> POWRÓT
do spisu treści Rekomendacji S

Przed użyciem strony "Rekomendacja S" proszę pamiętać o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu"

Partnerzy Skarbiec.Biz – doradcy finansowi Goldenegg oraz private banking Deutsche Bank PBC

Wypełniając odpowiedni formularz kontaktowy (linki poniżej), za pośrednictwem portalu Skarbiec.Biz można zgłosić zainteresowanie kredytami i produktami inwestycyjnymi oferowanymi przez doradców finansowych Goldenegg sp. z o.o. oraz Deutsche Bank PBC S.A. Wysłanie takiego formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Doradca odpowiedniej instytucji skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić szczegóły oferty inwestycyjnej albo kredytowej.

Goldenegg sp. z o.o. – kredyty dostosowane do Twoich możliwości i potrzeb oraz największy w Polsce wybór polis inwestycyjnych

Jeszcze całkiem niedawno temu pożyczanie pieniędzy uchodziło za synonim niegospodarności. Jednak wraz z rozwojem rynku finansowego podejście konsumentów do kredytów i pożyczek uległo ewolucji. Szczególnie często przedmiotem naszego zainteresowania jest kredyt mieszkaniowy – czemu trudno się dziwić, jeśli wziąć pod uwagę, że mieszkania na sprzedaż osiągnęły już iście europejskie ceny. Nie mniej często kredytem finansujemy bieżące wydatki (tzw. szybki kredyt), nawet jeśli wiąże się to z ustanowieniem zabezpieczenia na nieruchomości (pożyczka hipoteczna i mieszkaniowa).

Dlatego – wychodząc na przeciw Państwa potrzebom – oferujemy możliwość kontaktu z Goldenegg, doradcami którzy we współpracy z kilkunastoma bankami pomogą Państwu wybrać kredyt najlepiej dostosowany do Państwa możliwości i potrzeb finansowych.

Poza szeroką gamą kredytów Goldenegg posiada jedną z najciekawszych w naszym kraju ofert inwestycyjnych w postaci tzw. polis inwestycyjnych, które umożliwiają ochronę zainwestowanego kapitału i korzyści podatkowe niedostępne dla inwestorów indywidualnych.

Łącznie w ramach polis Aegon, Skandia i Hansard, które oferuje Goldenegg dostępne jest ponad 250 różnych ofert inwestycyjnych.

By wypełnić formularz kontaktowy GoldenEgg, proszę kliknąć TUTAJ.

Deutsche Bank PBC – nr 1 private bankingu

W ramach oferty Deutsche Bank PBC S.A. udostępniamy największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał Deutsche Bank PBC S.A. za nr 1 na polskim rynku private bankingu. Według redakcji tego prestiżowego miesięcznika Deutsche Bank PBC S.A. oferuje wysoką jakość i duży wybór produktów inwestycyjnych, niskie opłaty miesięczne oraz atrakcyjne usługi towarzyszące.

Ponadto, udostępniamy również produkty kredytowe Deutsche Bank, takie jak kredyt samochodowy (auto-kredyt) czy też pożyczki lombardowe.

By wypełnić formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC S.A., proszę kliknąć TUTAJ.

Oceń ten artykuł: