Po�yczka hipoteczna i got�wkowa


Kredyty przez Internet

Szukasz korzystnego kredytu, ale boisz si� ukrytych op�at i prowizji? Wypr�buj us�ugi Goldenegg – doradcy finansowego, kt�ry doskonale zna rynek kredytowy i pomo�e Ci podj�� w�a�ciw� decyzj�.

Doradcy finansowi Goldenegg maj� w swojej ofercie kredyty i po�yczki siedemnastu polskich bank�w, a �wiadczone przez nich us�ugi doradztwa finansowego s� nieodp�atne – ca�o�� koszt�w doradztwa pochodzi z prowizji uiszczanej przez bank. Prowizja ta nie wp�ywa na koszty ponoszone przez klienta.

Je�li jeste� zainteresowany spotkaniem z doradc� kredytowym WYPE�NIJ FORMULARZ .

Wype�nienie formularza nie wi��e si� z op�atami, ani nie zobowi�zuje Ci� do zawarcia umowy.


Jak jaki spos�b doradca mo�e pom�c w w uzyskaniu kredytu?

(1) Na spotkaniu doradca przeprowadzi analiz� Twojej zdolno�ci kredytowej – zapyta o dochody i koszty. W oparciu o te informacje przedstawi mo�liwe rozwi�zania oferowane przez 17 wiod�cych bank�w, dopasuje zestaw produkt�w do Twoich potrzeb, wyliczy wysoko�� rat i wszystkie pozosta�e koszty transakcji;

(2) Doradca przeprowadzi Ci� przez proces kompletowania dokumentacji niezb�dnej do zawarcia umowy kredytowej: przygotuje list� dokument�w i doradzi gdzie i jak najszybciej je zdoby�, pomo�e w zaaran�owaniu ewentualnej wyceny nieruchomo�ci;

(3) Po zebraniu dokumentacji doradca pomo�e Ci wype�ni� wniosek kredytowy i po uzyskaniu pozytywnej decyzji kredytowej banku zaprosi na spotkanie w celu podpisania umowy.

By wype�ni� formularz KLIKNIJ TUTAJ .