Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe


Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe

Korzystasz właśnie z archiwum przepisów prawa bankowego, co oznacza, że akt prawny, który znajduje się poniżej już nie obowiązuje.

USTAWA
z dnia 26 lutego 1982 r.
Prawo bankowe.

(Dz. U. z dnia 9 marca 1982 r.)

[część 3]

Rozdział 4
Rada Banków.

Art. 41. 1. Rada Banków jest organem koordynacyjnym i konsultacyjnym banków.

2. W skład Rady Banków wchodzą:

1) Prezes Narodowego Banku Polskiego i jego pierwszy zastępca,
2) prezesi banków (zarządów banków) upoważnionych do prowadzenia działalności o zasięgu ogólnokrajowym bądź wyznaczeni przez nich ich pierwsi zastępcy,
3) przedstawiciel banków spółdzielczych, wybrany przez radę właściwego dla nich centralnego związku,
4) przedstawiciel Komisji Planowania przy Radzie Ministrów,
5) przedstawiciel Ministra Finansów.

3. Radzie Banków przewodniczy i reprezentuje ją na zewnątrz Prezes Narodowego Banku Polskiego lub jego pierwszy zastępca.

Art. 42. Do zadań Rady Banków należy w szczególności:

1) opiniowanie projektu założeń polityki pieniężno-kredytowej, projektu planu kredytowego, projektu planu obrotów płatniczych z zagranicą (bilansu płatniczego państwa) oraz bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności,
2) rozpatrywanie sprawozdań Narodowego Banku Polskiego i innych banków z realizacji założeń polityki pieniężno-kredytowej, planu kredytowego, bilansu płatniczego państwa i bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności,
3) rozpatrywanie sprawozdań ekonomicznych, opracowań analitycznych i prognostycznych przedłożonych Radzie Banków przez jej członków,
4) opiniowanie projektów statutów banków, z wyjątkiem statutów banków spółdzielczych zrzeszonych w bankach państwowo-spółdzielczych,
5) opiniowanie projektów tworzenia i likwidacji banków, zagranicznych oddziałów i filii banków,
6) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia za granicą banków o kapitale polskim lub z udziałem kapitału polskiego,
7) występowanie z wnioskami do Rady Ministrów w sprawie zasad rozliczeń pieniężnych oraz ogólnych zasad udzielania kredytów,
8) rozpatrywanie ogólnych zasad dotyczących form wkładów oszczędnościowych i wydawanych na nie dowodów,
9) określanie maksymalnej wysokości prowizji i opłat,
10) koordynowanie polityki płac w bankach,
11) rozpatrywanie innych spraw skierowanych do Rady Banków w celu ich zaopiniowania.

Art. 43. 1. W zależności od charakteru rozpatrywanych spraw Rada Banków:

1) podejmuje uchwały związane z jej koordynacyjną funkcją,
2) występuje z wnioskami do organów władzy i administracji państwowej, do których należy podejmowanie decyzji w danym zakresie,
3) wyraża opinie, które są przekazywane zainteresowanym organom władzy i administracji państwowej, instytucjom, organizacjom gospodarczym, politycznym i zawodowym.

2. Prezes Narodowego Banku Polskiego przedstawia na posiedzeniach Rady Ministrów stanowisko Rady Banków w sprawie opiniowanych planów, z uwzględnieniem zdania odrębnego jej członków.

3. W wypadku zgłoszenia przez przedstawiciela Komisji Planowania przy Radzie Ministrów lub przez przedstawiciela Ministra Finansów zdania odrębnego w podstawowych sprawach dotyczących realizacji polityki pieniężno-kredytowej Przewodniczący Rady Banków, na wniosek zainteresowanego, zawiesza wykonanie uchwały tej Rady do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Radę Ministrów.

Rozdział 5
Narodowy Bank Polski.

Art. 44. Narodowy Bank Polski jest centralnym bankiem państwa.

Art. 45. Narodowy Bank Polski jest bankiem emisyjnym państwa oraz centralną instytucją kredytową, rozliczeniową i dewizową, który organizuje i koordynuje działalność pieniężno-kredytową oraz kontroluje jej realizację.

Art. 46. Narodowy Bank Polski udziela kredytów jednostkom gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osobom fizycznym, jak również prowadzi dla tych jednostek i osób rachunki bankowe.

Art. 47. Narodowy Bank Polski udziela zezwoleń dewizowych oraz wykonuje nadzór dewizowy nad działalnością podmiotów uprawnionych do posiadania i obrotu wartościami dewizowymi w zakresie określonym ustawą dewizową.

Art. 48. 1. Zasady ustalania podstawowego kursu złotego określa Rada Ministrów, a podstawowy kurs złotego ustala Prezes Narodowego Banku Polskiego, w porozumieniu z Ministrem Finansów i Ministrem Handlu Zagranicznego.

2. Bieżące kursy walut obcych w złotych ustala i ogłasza Prezes Narodowego Banku Polskiego.

Art. 49. Narodowy Bank Polski opracowuje sprawozdawczy bilans płatniczy oraz bilanse należności i zobowiązań zagranicznych państwa.

Art. 50. Narodowy Bank Polski ma prawo udzielania i zaciągania kredytów zagranicznych oraz udzielania i przyjmowania poręczeń i gwarancji w obrotach z zagranicą.

Art. 51. 1. Prezesa Narodowego Banku Polskiego powołuje i odwołuje Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów.

2. Wiceprezesów Narodowego Banku Polskiego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, a pozostałych członków zarządu Narodowego Banku Polskiego – Prezes Narodowego Banku Polskiego.

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego uczestniczy w posiedzeniach Rady Ministrów.

Art. 52. Prezes Narodowego Banku Polskiego:

1) czuwa nad realizacją założeń planu kredytowego i polityki pieniężno-kredytowej,
2) w zakresie określonym ustawą ustala politykę dewizową oraz sprawuje kontrolę nad jej realizacją,
3) ustala jednolite zasady rachunkowości i sprawozdawczości bankowej,
4) ustala zasady gospodarki kasowej i organizuje nadzór nad funkcjonowaniem obsługi kasowo-rozliczeniowej jednostek gospodarki uspołecznionej,
5) nadzoruje i koordynuje działalność innych banków w zakresie zadań wynikających z przepisów o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz w zakresie organizacji ochrony mienia.

Art. 53. Prezes Narodowego Banku Polskiego wydaje Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego, w którym w szczególności publikuje:

1) uchwały Rady Banków,
2) bilanse Narodowego Banku Polskiego i innych banków o zasięgu ogólnokrajowym.

Art. 54. Statut Narodowego Banku Polskiego określa odrębna ustawa.

Rozdział 6
Organizacja i działalność innych banków.

Art. 55. W dniu wejścia w życie ustawy, poza Narodowym Bankiem Polskim, prowadzą działalność:

1) Bank Gospodarki Żywnościowej oraz zrzeszone w nim banki spółdzielcze,
2) Bank Handlowy w Warszawie S.A.,
3) Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Art. 56. 1. Bank Gospodarki Żywnościowej jest bankiem państwowo-spółdzielczym, powołanym do obsługi finansowo-kredytowej rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz leśnictwa.

2. Bank Gospodarki Żywnościowej jest centralą organizacyjną, finansową i rewizyjną banków spółdzielczych i w stosunku do tych banków wykonuje funkcje przewidziane dla centralnych związków spółdzielni w ustawie o spółdzielniach i ich związkach.

Art. 57. 1. Bank Handlowy w Warszawie S.A. prowadzi finansowanie, kredytowanie i rozliczenia obrotów towarowych i usługowych z zagranicą.

2. Bank Polska Kasa Opieki S.A. prowadzi finansowanie, kredytowanie i rozliczenia obrotów towarowych i usługowych z zagranicą przedsiębiorstw eksportu wewnętrznego, handlu zagranicznego i jednostek gospodarki nie uspołecznionej oraz obsługę dewizową ludności.

3. Prezes Narodowego Banku Polskiego, po zasięgnięciu opinii Rady Banków, może w ustalonym przez siebie zakresie powierzyć innym bankom niż wymienione w ust. 1 i 2 finansowanie, kredytowanie i rozliczenia obrotów towarowych i usługowych z zagranicą oraz prowadzenie obsługi dewizowej ludności.

Art. 58. Banki, o których mowa w art. 55 pkt 2 i 3, mają prawo udzielania i zaciągania kredytów zagranicznych, udzielania i przyjmowania poręczeń i gwarancji w obrotach zagranicznych oraz dokonywania czynności w zakresie obrotu wartościami dewizowymi.

Rozdział 7
Tworzenie, organizacja i działalność banków.

Art. 59. Przepisy niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Narodowego Banku Polskiego.

Art. 60. Banki mogą być tworzone jako:

1) banki państwowe,
2) banki państwowo-spółdzielcze,
3) banki spółdzielcze,
4) banki w formie spółek akcyjnych.

Art. 61. Tworzenie za granicą banków o kapitale polskim lub z udziałem kapitału polskiego wymaga zgody Rady Banków i Ministra Finansów.

Art. 62. Otwarcie na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oddziału lub przedstawicielstwa zagranicznego banku może nastąpić tylko na podstawie zezwolenia Ministra Finansów, wydanego w porozumieniu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego.

Przed użyciem strony "Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe" proszę pamiętać o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu"

>>> POWRÓT
do archiwum przepisów prawa bankowego
Partnerzy Skarbiec.Biz – doradcy finansowi Goldenegg oraz private banking Deutsche Bank PBC

Wypełniając odpowiedni formularz kontaktowy (linki poniżej), za pośrednictwem portalu Skarbiec.Biz można zgłosić zainteresowanie kredytami i produktami inwestycyjnymi oferowanymi przez doradców finansowych Goldenegg sp. z o.o. oraz Deutsche Bank PBC S.A. Wysłanie takiego formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Doradca odpowiedniej instytucji skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić szczegóły oferty inwestycyjnej albo kredytowej.

Goldenegg sp. z o.o. – kredyty dostosowane do Twoich możliwości i potrzeb oraz największy w Polsce wybór polis inwestycyjnych

Jeszcze całkiem niedawno temu pożyczanie pieniędzy uchodziło za synonim niegospodarności. Jednak wraz z rozwojem rynku finansowego podejście konsumentów do kredytów i pożyczek uległo ewolucji. Szczególnie często przedmiotem naszego zainteresowania jest kredyt mieszkaniowy – czemu trudno się dziwić, jeśli wziąć pod uwagę, że mieszkania na sprzedaż osiągnęły już iście europejskie ceny. Nie mniej często kredytem finansujemy bieżące wydatki (tzw. szybki kredyt), nawet jeśli wiąże się to z ustanowieniem zabezpieczenia na nieruchomości (pożyczka hipoteczna i mieszkaniowa).

Dlatego – wychodząc na przeciw Państwa potrzebom – oferujemy możliwość kontaktu z Goldenegg, doradcami którzy we współpracy z kilkunastoma bankami pomogą Państwu wybrać kredyt najlepiej dostosowany do Państwa możliwości i potrzeb finansowych.

Poza szeroką gamą kredytów Goldenegg posiada jedną z najciekawszych w naszym kraju ofert inwestycyjnych w postaci tzw. polis inwestycyjnych, które umożliwiają ochronę zainwestowanego kapitału i korzyści podatkowe niedostępne dla inwestorów indywidualnych.

Łącznie w ramach polis Aegon, Skandia i Hansard, które oferuje Goldenegg dostępne jest ponad 250 różnych ofert inwestycyjnych.

By wypełnić formularz kontaktowy GoldenEgg, proszę kliknąć TUTAJ.

Deutsche Bank PBC – nr 1 private bankingu

W ramach oferty Deutsche Bank PBC S.A. udostępniamy największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał Deutsche Bank PBC S.A. za nr 1 na polskim rynku private bankingu. Według redakcji tego prestiżowego miesięcznika Deutsche Bank PBC S.A. oferuje wysoką jakość i duży wybór produktów inwestycyjnych, niskie opłaty miesięczne oraz atrakcyjne usługi towarzyszące.

Ponadto, udostępniamy również produkty kredytowe Deutsche Bank, takie jak kredyt samochodowy (auto-kredyt) czy też pożyczki lombardowe.

By wypełnić formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC S.A., proszę kliknąć TUTAJ.

Oceń ten artykuł: