Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe


Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe

Korzystasz właśnie z archiwum przepisów prawa bankowego, co oznacza, że akt prawny, który znajduje się poniżej już nie obowiązuje.

USTAWA
z dnia 26 lutego 1982 r.
Prawo bankowe.

(Dz. U. z dnia 9 marca 1982 r.)

Rozdział 1
Przepisy ogólne.

Art. 1. Ustawa określa zadania i organizację banków oraz zasady ich działalności.

Art. 2. Banki są samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi, posiadającymi osobowość prawną, i działają na podstawie ustawy oraz statutów.

Art. 3. Statut określa szczegółowy zakres działania banku, jego władze, organizację, tryb składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych, wielkość funduszów własnych, zasady tworzenia i wykorzystywania funduszów specjalnych, zasady gospodarki finansowej oraz zasady rozliczeń z budżetem.

Art. 4. Podstawowym zadaniem banków jest gromadzenie środków pieniężnych, prowadzenie działalności kredytowej i organizowanie rozliczeń.

Art. 5. Zadania określone ustawą banki wykonują mając na celu umacnianie pieniądza polskiego i jego relacji do walut innych krajów.

Art. 6. Banki organizują obieg pieniężny i kształtują go stosownie do ustaleń planu kredytowego.

Art. 7. Banki organizują i przeprowadzają obroty płatnicze z zagranicą oraz wykonują kontrolę w tej dziedzinie w zakresie określonym ustawą i statutami tych banków.

Art. 8. Banki współdziałają z właściwymi organami władzy i administracji państwowej w ustalaniu i realizowaniu polityki gospodarczej państwa, a w szczególności w kształtowaniu polityki pieniężno-kredytowej.

Art. 9. 1. Projekty planu kredytowego oraz założenia polityki pieniężno-kredytowej państwa sporządza Narodowy Bank Polski w porozumieniu z innymi bankami.
2. Narodowy Bank Polski współdziała z Ministrem Finansów w opracowywaniu bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności.

Art. 10. Banki współdziałają z Ministrem Finansów w opracowywaniu projektu planu obrotów płatniczych z zagranicą.

Art. 11. Prezes Narodowego Banku Polskiego, w imieniu Rady Banków, przedstawia Radzie Ministrów i Sejmowi opinie do projektu planu, o którym mowa w art. 10.

Art. 12. 1. Projekt planu kredytowego wraz z założeniami polityki pieniężno-kredytowej państwa, na wniosek Prezesa Narodowego Banku Polskiego, uchwala Rada Ministrów.

2. Projekt planu kredytowego wraz założeniami, o których mowa w ust. 1, po uchwaleniu przez Radę Ministrów, przedstawia Sejmowi Prezes Narodowego Banku Polskiego.

3. Plan kredytowy wraz z założeniami polityki pieniężno-kredytowej państwa, na każdy rok, uchwala Sejm.

4. Prezes Narodowego Banku Polskiego przedstawia Sejmowi wraz z planem kredytowym wysokość emisji, jej przesłanki oraz prognozy kształtowania się.

5. Prezes Narodowego Banku Polskiego przedstawia Radzie Ministrów i Sejmowi roczne sprawozdania z wykonania:

1) planu kredytowego,
2) planu obrotów płatniczych z zagranicą.

6. Prezes Narodowego Banku Polskiego:

1) po zasięgnięciu opinii Rady Banków przedstawia Radzie Ministrów kwartalne lub miesięczne sprawozdania z wykonania planu obrotów płatniczych z zagranicą.
2) współdziała z Ministrem Finansów w opracowywaniu kwartalnych lub miesięcznych planów i sprawozdań z zakresu bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności.

Rozdział 2
Czynności bankowe

Art. 13. 1. Dla realizacji swoich zadań banki wykonują czynności bankowe oraz inne czynności, określone w ustawie i w innych przepisach.

2. Czynnościami bankowymi w rozumieniu ustawy są w szczególności:

1) emitowanie znaków pieniężnych oraz bankowych papierów wartościowych,
2) prowadzenie rachunków bankowych,
3) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych,
4) udzielanie i zaciąganie kredytów i pożyczek,
5) przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych,
6) udzielanie poręczeń i gwarancji bankowych,
7) przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz wynajmowanie skrytek sejfowych,
8) obsługa finansowo-rozliczeniowa obrotów z zagranicą, w tym dokonywanie rozrachunków we wszystkich formach przyjętych w międzynarodowych stosunkach bankowych,
9) udzielanie zezwoleń dewizowych, w zakresie ustalonym w ustawie dewizowej.

Art. 14. 1. Do wykonywania czynności, o których mowa w art. 13, uprawnione są banki działające na podstawie ustawy w zakresie ustalonym w ich statutach. Banki mogą ponadto, w granicach swoich uprawnień statutowych, wykonywać inne czynności bankowe niż określone w art. 13 ust. 2.
2. Banki mogą na zlecenie innych banków wykonywać określone czynności bankowe, należące do zakresu działania banków zlecających.

Art. 15. 1. Prawo emitowania znaków pieniężnych Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przysługuje wyłącznie Narodowemu Bankowi Polskiemu.
2. Znakami pieniężnymi są banknoty (bilety Narodowego Banku Polskiego) i monety opiewające na złote i grosze.

Art. 16. Znaki pieniężne emitowane przez Narodowy Bank Polski są prawnym środkiem płatniczym na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Art. 17. Prawo emitowania bankowych papierów wartościowych przysługuje Narodowemu Bankowi Polskiemu oraz, za zgodą Rady Banków, innym bankom.

Art. 18. 1. Ogólne zasady otwierania i prowadzenia rachunków bankowych, w tym w walutach obcych, określa Prezes Narodowego Banku Polskiego, po zasięgnięciu opinii Rady Banków.

2. Banki otwierają i prowadzą rachunki bankowe dla jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osób fizycznych, przestrzegając tajemnicy stanów i obrotów na rachunkach bankowych.

3. Jednostka gospodarki uspołecznionej może posiadać rachunek podstawowy tylko w jednym banku.

4. Jednostka gospodarki uspołecznionej może otworzyć rachunek pomocniczy w innym banku aniżeli ten, w którym posiada rachunek podstawowy. O otwarciu takiego rachunku jednostka gospodarki uspołecznionej informuje bank, w którym posiada rachunek podstawowy.

5. Jednostka gospodarki uspołecznionej lub nie uspołecznionej, za zgodą banku, w którym posiada rachunek podstawowy, może otworzyć w innym banku krajowym rachunek dla dokonywania rozliczeń zagranicznych. Otwarcie rachunku w banku zagranicznym wymaga ponadto zgody Narodowego Banku Polskiego, udzielanej po zasięgnięciu opinii właściwego banku dewizowego.

Art. 19. Prezes Narodowego Banku Polskiego, po zasięgnięciu opinii Rady Banków, określa rodzaje rachunków bankowych, na których wkłady podlegają oprocentowaniu, i granice wysokości tego oprocentowania, zgodnie z założeniami polityki pieniężno-kredytowej.

Art. 20. Banki organizują i przeprowadzają rozliczenia pieniężne jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osób fizycznych.

Art. 21. Jednostki gospodarki uspołecznionej obowiązane są do:

1) gromadzenia swoich środków pieniężnych na rachunku bankowym,
2) przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem tego rachunku, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

Art. 22. Jednostka gospodarki uspołecznionej dysponuje swobodnie swoimi środkami pieniężnymi na rachunku. W umowie z bankiem mogą być zawarte postanowienia ograniczające swobodę dysponowania środkami pieniężnymi na rachunku.

Przed użyciem strony "Ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe" proszę pamiętać o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu"

>>> POWRÓT
do archiwum przepisów prawa bankowego
Partnerzy Skarbiec.Biz – doradcy finansowi Goldenegg oraz private banking Deutsche Bank PBC

Wypełniając odpowiedni formularz kontaktowy (linki poniżej), za pośrednictwem portalu Skarbiec.Biz można zgłosić zainteresowanie kredytami i produktami inwestycyjnymi oferowanymi przez doradców finansowych Goldenegg sp. z o.o. oraz Deutsche Bank PBC S.A. Wysłanie takiego formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. Doradca odpowiedniej instytucji skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić szczegóły oferty inwestycyjnej albo kredytowej.

Goldenegg sp. z o.o. – kredyty dostosowane do Twoich możliwości i potrzeb oraz największy w Polsce wybór polis inwestycyjnych

Jeszcze całkiem niedawno temu pożyczanie pieniędzy uchodziło za synonim niegospodarności. Jednak wraz z rozwojem rynku finansowego podejście konsumentów do kredytów i pożyczek uległo ewolucji. Szczególnie często przedmiotem naszego zainteresowania jest kredyt mieszkaniowy – czemu trudno się dziwić, jeśli wziąć pod uwagę, że mieszkania na sprzedaż osiągnęły już iście europejskie ceny. Nie mniej często kredytem finansujemy bieżące wydatki (tzw. szybki kredyt), nawet jeśli wiąże się to z ustanowieniem zabezpieczenia na nieruchomości (pożyczka hipoteczna i mieszkaniowa).

Dlatego – wychodząc na przeciw Państwa potrzebom – oferujemy możliwość kontaktu z Goldenegg, doradcami którzy we współpracy z kilkunastoma bankami pomogą Państwu wybrać kredyt najlepiej dostosowany do Państwa możliwości i potrzeb finansowych.

Poza szeroką gamą kredytów Goldenegg posiada jedną z najciekawszych w naszym kraju ofert inwestycyjnych w postaci tzw. polis inwestycyjnych, które umożliwiają ochronę zainwestowanego kapitału i korzyści podatkowe niedostępne dla inwestorów indywidualnych.

Łącznie w ramach polis Aegon, Skandia i Hansard, które oferuje Goldenegg dostępne jest ponad 250 różnych ofert inwestycyjnych.

By wypełnić formularz kontaktowy GoldenEgg, proszę kliknąć TUTAJ.

Deutsche Bank PBC – nr 1 private bankingu

W ramach oferty Deutsche Bank PBC S.A. udostępniamy największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał Deutsche Bank PBC S.A. za nr 1 na polskim rynku private bankingu. Według redakcji tego prestiżowego miesięcznika Deutsche Bank PBC S.A. oferuje wysoką jakość i duży wybór produktów inwestycyjnych, niskie opłaty miesięczne oraz atrakcyjne usługi towarzyszące.

Ponadto, udostępniamy również produkty kredytowe Deutsche Bank, takie jak kredyt samochodowy (auto-kredyt) czy też pożyczki lombardowe.

By wypełnić formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC S.A., proszę kliknąć TUTAJ.

Oceń ten artykuł: