AGIO Market Neutral FIZ

AGIO Market Neutral FIZ to nowy produkt w ofercie Towarzystwa, który pozwala inwestować w akcje przy jednoczesnym maksymalnym ograniczeniu ryzyka rynkowego (spadku indeksu).

Market Neutral to strategia, w której zarządzający otwiera jednocześnie "pozycję długą" i "pozycję krótką". Pozycja długa (zakup wybranych akcji, które wg zarządzającego będą rosły szybciej od szerokiego rynku) pozwala korzystać ze wzrostu cen akcji, natomiast pozycja krótka (sprzedaż kontraktów terminowych na indeks giełdowy) pozwala zabezpieczyć się przed spadkiem szerokiego rynku.

W przypadku AGIO Market Neutral pozycja długa będzie otwarta poprzez zakup sprawdzonego już w funduszach AGIO Multistrategia i AGIO Agresywny portfela akcji "AGIO Selekcja". Skład portfela stanowi ok. 30 spółek, prezentujących stabilny i powtarzalny przyrost skali biznesu, generujących gotówkę i zyski, regularnie wypłacających dywidendy, z niskim udziałem długu w strukturze finansowania, zarządzanych bezpośrednio przez głównych właścicieli lub takich, gdzie główny właściciel ma wciąż w istotny wpływ na strategię działania spółki. Kreacja wartości dodanej portfela opiera się na analizie fundamentalnej, a nie na spekulacji.

Natomiast pozycja krótka otwierana będzie poprzez sprzedaż kontraktów terminowych na WIG20 oraz kontraktów terminowych na akcje spółek defensywnych. Spółki defensywne to te pozostające głównie pod silnym wpływem Skarbu Państwa, które mimo osiąganych dodatnich wyników finansowych, są zmuszone do zatrzymania znacznej części lub całości zysków i ich reinwestycji w odnowienie potencjału wytwórczego. Spółki takie mają ograniczony potencjał wzrostu wartości rynkowej.

Koncepcja funduszu opiera się na założeniu, że dobrze zarządzane spółki prywatne będą rozwijać się szybciej niż spółki "państwowe". Dodatnie wyniki fundusz będzie uzyskiwał niezależnie od koniunktury giełdowej pod warunkiem lepszego zachowania portfela "AGIO Selekcja" od indeksu WIG20 (większych wzrostów w czasie hossy i mniejszych spadków w czasie bessy). Celem Funduszu jest uzyskanie nominalnej stopy zwrotu na poziomie kilkunastu procent  p.a.  przy jednoczesnej maksymalnej eliminacji ryzyka rynkowego i relatywnie niskiej zmienności cen certyfikatów. Fundusz będzie alternatywą dla tradycyjnych funduszy akcyjnych  i "gwarantowanych" struktur z ekspozycją na rynek akcji.

AGIO Market Neutral FIZ jest funduszem utworzonym na czas nieokreślony, wycenianym na koniec każdego miesiąca. Subskrypcje certyfikatów inwestycyjnych będą odbywały się każdego miesiąca, natomiast wyjścia z funduszu bez jakichkolwiek opłat będą możliwe raz na kwartał.

Dane aktualne na dzień 19.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: