AGIO Agresywny

AGIO Agresywny (dawniej AGIO Delta) jest subfunduszem akcji. Wpłata minimalna wynosi 100 PLN, 25 EUR lub 25 USD. 

Wycena odbywa się raz w tygodniu (środa).

Elastyczne limity inwestycyjne umożliwiają realizację niżej opisanego stylu zarządzania:

  • Znaczna część (70-100%) portfela będzie stale inwestowana na rynku akcji oraz w instrumenty oparte o akcje.
  • Pozostała część portfela (0-30%) będzie lokowana w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz lokaty.

Subfundusz inwestuje przede wszystkim w akcje spółek atrakcyjnie wycenionych, biorąc pod uwagę kształtowanie się w przyszłości wskaźników giełdowych, takich jak np. C/Z, C/WK, EV/EBITDA w przypadku których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu ceny rynkowej w ujęciu nominalnym bez względu na prognozowane zachowanie się indeksów giełdowych.

Subfundusz jest dedykowany inwestorom, którzy oczekują wysokich zysków z inwestycji w akcje oraz akceptują wysokie ryzyko wyrażające się w ewentualnych dużych wahaniach wartości jednostki uczestnictwa.

Tabela opłat

OpłataAGIO Agresywny
Opłata manipulacyjna za nabycie (max)4%
Wynagrodzenie za zarządzanie p.a.3,95%
Opłata za umorzeniebrak
Wynagrodzenie od zysku
(zasada high water mark)
10%

Rachunki nabyć

AGIO AgresywnyWaluta
10 1750 0009 0000 0000 2000 8978PLN
36 1750 0009 0000 0000 2001 2293EUR
33 1750 0009 0000 0000 2001 2347USD

Dane aktualne na dzień 19.09.2013 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A." proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: