Franklin Income Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin Income Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Franklin Income Fund jest maksymalne zwiększenie dochodu przy jednoczesnych perspektywach na wzrost wartości kapitału. Fundusz będzie lokować swoje aktywa w zróżnicowany portfel papierów zbywalnych, w skład którego wchodzić będą instrumenty udziałowe oraz papiery dłużne długo- i krótkoterminowe.

Instrumenty udziałowe zwykle upoważniają posiadacza do udziału w wynikach operacyjnych spółki. Obejmują one akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane i instrumenty zamienne. Papiery dłużne stanowią zobowiązanie emitenta do spłaty zadłużenia pieniężnego i zwykle oferują płatność odsetek. Obejmują one obligacje i skrypty dłużne. Poszukując możliwości wzrostu, fundusz lokuje aktywa w akcje zwykłe spółek z rozmaitych branży, takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, spółki naftowe, gazu naturalnego, nieruchomości i dóbr konsumpcyjnych.

Franklin Income Fund dąży do uzyskania dochodu przez wybór lokat, takich jak obligacje korporacyjne, obligacje skarbowe Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jak również akcje o atrakcyjnych dywidendach. Fundusz może lokować swoje aktywa w papiery dłużne, które mają rating poniżej inwestycyjnego. Papiery o ratingu inwestycyjnym plasują się w jednej z czterech najwyższych kategorii niezależnej agencji ratingowej, takiej jak Standard & Poor’s Corporation (S&P) lub Moody’s Investors Service, Inc. (Moody’s).

Franklin Income Fund na ogół lokuje aktywa w papiery wartościowe ocenione co najmniej na CAA przez Moody’s lub CCC przez S&P, albo papiery wartościowe bez ratingu, które w ocenie menadżera inwestycji funduszu są porównywalnej jakości. Na ogół papiery wartościowe o niższym ratingu oferują wyższe stopy zysku niż papiery wartościowe o wyższym ratingu, dla zrekompensowania wyższego stopnia ryzyka. Dodatkowe informacje odnaleźć można w rozdziale "Zasady zabezpieczania i inne czynniki ryzyka" prospektu informacyjnego.

Franklin Income Fund może lokować do 25 % swoich ulokowanych aktywów netto w nie amerykańskie papiery wartościowe. Zwykle nabywa on papiery wartościowe spoza USA, które są przedmiotem obrotu w USA lub amerykańskie świadectwa depozytowe, które są świadectwami wydawanymi zwykle przez bank lub firmę powierniczą, dające właścicielom prawo do otrzymywania papierów wartościowych spółki amerykańskiej lub nie amerykańskiej. 24

Menadżer inwestycyjny funduszu poszukuje papierów wartościowych wycenionych nisko czy też "niemodnych", które w jego przekonaniu oferują możliwości dochodu na dzisiaj, a znacznego wzrostu na przyszłość. Nie polega on wyłącznie na ratingu agencji ratingowych, ale prowadzi niezależne analizy papierów wartościowych, których włączenie do portfela funduszu rozważa.

W swoich analizach menadżer inwestycyjny rozważa rozmaite czynniki, w tym: (i) doświadczenie i jakość zarządzania spółki; (ii) szybkość reagowania na zmiany zainteresowań i warunków działalności; (iii) terminy spłat długu i potrzeby kredytowe; (iv) zmieniający się stan finansowy firmy i reakcję rynku na te zmiany; oraz (v) względną wartość papieru wartościowego w oparciu o takie czynnikami jak przewidywany przepływ pieniądza, pokrycie odsetek lub dywidend, pokrycie aktywów i perspektywy dochodu.

Menadżer może zająć tymczasowo inwestycyjną pozycję defensywną, jeżeli w jego przekonaniu rynki bądź gospodarka przeżywa nadmierne zmiany bądź ogólne długoterminowe załamanie, bądź jeżeli istnieją inne niekorzystne warunki. W takich okolicznościach fundusz może nie być w stanie realizować swojej strategii inwestycyjnej.

Podstawową walutą Franklin Income Fund jest dolar USA.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin Income Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: