Fundusze rynku pieniężnego (pieniężne)


Fundusze rynku pieniężnego (pieniężne)

Pod pojęciem funduszy pieniężnych rozumie się zazwyczaj wszelkie fundusze inwestycyjne, które lokują środki wyłącznie w bardzo bezpieczne i łatwo płynne instrumenty finansowe oraz lokaty bankowe.

Fundusze pieniężne stanowią alternatywę dla lokat bankowych, którą cechuje poziom bezpieczeństwa podobny do zdeponowania środków w banku, ale jednocześnie wykazują się one nieco wyższą rentownością.

Reklama

Chcesz zainwestować w fundusze?

Deutsche Bank PBC S.A. udostępnia największą w Polsce paletę funduszy inwestycyjnych, dzięki której "Manager Magazine" uznał ten bank za nr 1 na polskim rynku private bankingu.

Jeśli wyślesz poniższy formularz kontaktowy, to w ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty i umówić spotkanie. Po wysłuchaniu go podejmiesz ostateczną decyzję czy chcesz skorzystać z usług Deutsche Bank PBC. Wysłanie formularza nie zobowiązuje Cię do zawarcia umowy, ani nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:


CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

Nie wybrałem jeszcze żadnej formy inwestycji – oczekuję porady w tym zakresie

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Franklin Templeton
Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Union Investment
Interesują mnie fundusze Allianz

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.). "

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 


Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

 

Ponieważ nie wszystkie fundusze tego rodzaju spełniają wymogi niezbędne do uznania ich za fundusze pieniężne w rozumieniu przepisów prawa polskiego (wymogi te omawiamy szczegółowo poniżej), wiele z nich określa się mianem funduszy gotówkowych albo płynnościowych.

Działające w Polsce fundusze pieniężne (wybór): AIG FIO Rynku Pieniężnego | Allianz Pieniężny | Allianz Walutowy | Citi Pieniężny | Skarbiec Gotówkowy | UniKorona Pieniężny | ING Gotówkowy | DWS Płynna Lokata | GTFI Fundusz Inwestycyjny Otwarty Rynku Pieniężnego

Fundusze pieniężne wg przepisów prawa

Fundusz inwestycyjny otwarty może być utworzony jako fundusz rynku pieniężnego (fundusz pieniężny) pod warunkiem, że fundusz lokuje aktywa wyłącznie w:

1) instrumenty rynku pieniężnego;

2) depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok płatne na żądanie lub które można wycofać przed terminem zapadalności, w bankach krajowych, instytucjach kredytowych o wysokim stopniu bezpieczeństwa.

Ponadto:

1) Instrumenty rynku pieniężnego powinny być nominowane w walucie polskiej.

Instrumenty rynku pieniężnego powinny posiadać rating nie niższy niż krótkoterminowy rating:

a) na poziomie co najmniej A3 – wydany przez agencję ratingową Standard&Poor’s;

b) na poziomie co najmniej P3 – wydany przez agencję ratingową Moody’s;

c) na poziomie co najmniej F3 – wydany przez agencję ratingową Fitch Ratings.

2) Instrument rynku pieniężnego nieposiadający ratingu nadanego przez przynajmniej jedną z agencji, o których mowa w powyżej, może być, z zastrzeżeniem zapisów poniższych, przedmiotem lokat funduszu, jeżeli:

a) emisja instrumentów rynku pieniężnego jest w całości gwarantowana lub poręczana przez gwaranta lub poręczyciela posiadającego rating na poziomie nie niższym niż określony powyżej lub

b) emitent instrumentów rynku pieniężnego posiada rating na poziomie nie niższym niż określony powyżej.

3) Instrument rynku pieniężnego nie może być przedmiotem lokat funduszu, jeżeli ten instrument, emitent, gwarant lub poręczyciel tego instrumentu posiada ratingi nadane przez dwie lub przez trzy agencje ratingowe, o których mowa powyżej, a którykolwiek rating jest określony na poziomie niższym niż wskazany powyżej.

4) Fundusz może lokować aktywa w depozyty wyłącznie w banku krajowym lub instytucji kredytowej, które posiadają fundusze własne w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych kwoty 10.000.000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średniego kursu wyliczonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podpisania umowy depozytu oraz rating odpowiednio na poziomie określonym powyżej.

[Podstawa prawna: ustawa o funduszach inwestycyjnych]

>>> POWRÓT
do strony głównej działu "Fundusze inwestycyjne"

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusze rynku pieniężnego (pieniężne)" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: