Fundusz Citi Pieniężny


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Legg Mason (Legg Mason)

Fundusz Legg Mason Pieniężny

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie , Fundusz Legg Mason Pieniężnylokuje do 100% wartości swych aktywów w dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Fundusz Legg Mason Pieniężny nie lokuje swoich aktywów w akcje bądź inne instrumenty o charakterze udziałowym. Fundusz może lokować swoje aktywa w obligacje zamienne na akcje. W przypadku zamiany obligacji na akcje Fundusz podejmie działania mające na celu niezwłoczne zbycie akcji nabytych przez Fundusz w wyniku takiej zamiany przy uwzględnieniu celu inwestycyjnego Funduszu oraz ochrony interesów Uczestników Funduszu.

Fundusz Legg Mason Pieniężny może zawierać umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, pod warunkiem, że przedmiotem umowy będą wyłącznie instrumenty pochodne wskazane w Statucie. Umowy, których przedmiotem są instrumenty pochodne, w tym niewystandaryzowane instrumenty pochodne, będą zawierane pod warunkiem, że umowa ma na celu zapewnienie sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym Funduszu lub ograniczenie ryzyka inwestycyjnego związanego ze zmianą:

a) kursów, cen lub wartości papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, posiadanych przez Fundusz, albo papierów wartościowych i instrumentów rynku pieniężnego, które Fundusz zamierza nabyć w przyszłości,

b) kursów walut w związku z lokatami Funduszu,

c) wysokości stóp procentowych w związku z lokatami w depozyty, dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego oraz aktywami utrzymywanymi na zaspokojenie bieżących zobowiązań Funduszu Legg Mason Pieniężny.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Legg Mason

Oceń ten artykuł: