Poszkodowany nie musiał udokumentować wartości poniesionych przed wypłatą odszkodowania napraw

Poszkodowany nie musiał udokumentować wartości poniesionych przed wypłatą odszkodowania napraw

Poszkodowany nie musiał udokumentować wartości poniesionych przed wypłatą odszkodowania napraw

Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym wykazał poniesione szkody i domagał się ich pokrycia z OC sprawcy kolizji. Firma ubezpieczeniowa wypłaciła odszkodowanie w niepełnej kwocie, bo poszkodowany przeprowadził naprawę swojego auta przed wypłatą tego odszkodowania, a nie wykazał, jakie faktycznie wydatki poniósł. Od takiego niekorzystnego dla poszkodowanego wyroku sądu okręgowego skargę nadzwyczajną wniósł Prokurator Generalny.

W wyniku kolizji drogowej, do której doszło nie z winy poszkodowanego, ucierpiał jego samochód. Zaspokojenia roszczenia odszkodowawczego poszkodowany dochodził w ramach odpowiedzialności ubezpieczyciela z obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy kolizji. Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie w październiku 2016 r. w całości uwzględnił jego żądanie.

Ubezpieczyciel wniósł apelację, do której w czerwcu 2017 roku przychylił się Sąd Okręgowy w Szczecinie uznając, że pomimo ustalenia wysokości szkody przez biegłego sądowego, poszkodowany nie wykazał dostatecznie wysokości poniesionych szkód. Przeprowadził on bowiem naprawę uszkodzonego w kolizji auta przed otrzymaniem odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, i nie wykazał, jakie to były faktycznie wydatki.

Od prawomocnego wyroku sądu okręgowego, ze względu na wartość przedmiotu sporu, poszkodowanemu nie przysługiwała już skarga kasacyjna. Jedyną szansą zmiany tego rozstrzygnięcia była dla niego skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego, a którą wniósł Prokurator Generalny.

Zdaniem Prokuratora, wyrok sądu okręgowego narusza prawo materialne poprzez błędną wykładnię przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności odszkodowawczej, jak i narusza m.in. konstytucyjną zasadę budowania zaufania obywateli do państwa i prawa, czy zasadę sprawiedliwości społecznej. W ocenie Prokuratora, sąd wydał zaskarżone rozstrzygnięcie wbrew utrwalonej linii orzeczniczej sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, uznając, że ustalenie wysokości odszkodowania zależy od faktycznie poniesionych kosztów naprawy pojazdu, a nie od uszczerbku w majątku poszkodowanego, w tym również od technicznie uzasadnionych sposobów naprawy.

„Orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie doprowadziło do sytuacji, że powód został potraktowany inaczej, w tym przypadku mniej korzystnie niż inni poszkodowani, którzy w podobnych okolicznościach otrzymują odszkodowanie ustalone według powszechnie przyjętych reguł wykładni” (www.pk.gov.pl).

źródło: Prokuratura Krajowa

Oceń ten artykuł: