Poszkodowany może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki nad nim

Poszkodowany może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki nad nim, sprawowanej przez bliskich nieodpłatnie

Poszkodowany może domagać się odszkodowania z tytułu kosztów opieki nad nim

W środę 22 lipca 2020 r., Sąd Najwyższy podjął bardzo ważne dla całego społeczeństwa, mogące mieć znaczenie dla wszystkich, rozstrzygnięcie pytania prawnego: Czy poszkodowanemu, który doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje odszkodowanie z tytułu kosztów opieki sprawowanej nad nim nieodpłatnie przez osoby bliskie?

W składzie siedmiu sędziów w Izbie Cywilnej Sąd Najwyższy podjął w kwestii powyższego pytania uchwałę, w której stwierdził, że poszkodowanemu należy się to odszkodowanie. Podstawę do takiego roszczenia stanowić będzie art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego. Rozstrzygnięcie SN jest niezwykle istotne dla całego społeczeństwa, bo przypadki nieodpłatnie sprawowanej opieki przez bliskich nad poszkodowanym są częstą praktyką.

Z zapytaniem prawnym wystąpił Rzecznik Finansowy, czyli urząd powołany do reprezentowania interesów ubezpieczonych i ubezpieczających. Miał wątpliwości, czy poszkodowany, który nie poniósł żadnych wydatków na tak sprawowaną nad nim opiekę, będzie mógł skutecznie dochodzić z tego tytułu odszkodowania na podstawie art. 444 § 1 K.c. Przepis ten stwierdza w zdaniu pierwszym, że w przypadku uszkodzenie ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty.

Sąd Najwyższy orzekł, że opieka świadczona nieodpłatnie ma również dającą się wymierzyć wartość ekonomiczną, zmniejszającą zakres obowiązku odszkodowawczego sprawcy uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia. A to, że poszkodowany nie nabywa usług płatnej opieki, tylko posiłkuje się w tym zakresie nieodpłatną pomocą najbliższych, wynika z braku posiadania na to środków.

„Trudno uznać za właściwe rozwiązanie różnicujące sytuacją prawną poszkodowanych w zależności od tego, czy korzystali z odpłatnej opieki, czy też – z powodu braku odpowiednich środków – opieki swoich bliskich, ani nie dostrzegać jego dalszych możliwych, nieakceptowalnych, konsekwencji polegających m.in. na sporządzaniu fikcyjnych umów o odpłatne sprawowanie opieki” (uchwała składu 7 sędziów w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego z 22 lipca 2020 r., sygn. akt IIII CZP 31/19).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: