Uchwały 3. posiedzenia Sejmu

Uchwały 3. posiedzenia Sejmu

W dniach 8 -10 stycznia 2020 r. odbyło się 3. posiedzenie Sejmu RP IX. kadencji. Posłowie debatowali m.in. nad kolejnymi zmianami ustaw podatkowych, ale i nad państwowym budżetem na 2020 rok, oraz zwrotem obywatelom 162 mld zł leżących na kontach w OFE. Sejm wyraził głośny sprzeciw przeciw czynieniu Polski, przez przedstawicieli najwyższych władz Federacji Rosyjskiej, współodpowiedzialnej za wybuch II wojny światowej.

Najważniejszą sprawą pierwszego dnia obrad, było rozpoczęcie prac związanym z budżetem państwa na 2020 rok. Odbyło się pierwsze czytanie jego projektu. Zakłada on brak deficytu, równoważąc dochody i wydatki państwa w kwocie 435,3 mld zł. Rząd zaprezentował projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w ramach którego Krajowa Administracja Skarbowa miałaby wypełniać za przedsiębiorców zeznania podatkowe i udostępniać je im następnie do zatwierdzenia za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego. Sejm, w drugich czytaniach kontynuował prace nad zmianami służącymi uregulowaniu charakteru prawnego finansowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, które uchwalił drugiego dnia obrad, a także nad udzieleniem mediom publicznym w 2020 r. rekompensat z tytułu zwolnienia szerokiego kręgu osób z opłat abonamentowych. Posłowie debatowali również nad umożliwieniem ewidencjonowania w trybie awaryjnym odpadów w formie papierowej lub elektronicznej, poza bazą danych odpadowych.

Drugiego dnia obrad Sejm potępił oficjalnie prowokację ze strony Rosji, polegającą na obarczeniu Polski współwiną za wybuch II wojny światowej. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd ofiarom nazistowskiego i sowieckiego totalitaryzmu i wyraża pragnienie, żeby historia ich męczeństwa nigdy nie była fałszowana i traktowana instrumentalnie. Sejm RP apeluje o wspólną refleksję nad zasadami budowania stosunków międzynarodowych, które powinny być podstawą wzajemnego szacunku, partnerstwa i dobrego sąsiedztwa” (www.sejm.gov.pl).

9 stycznia Sejm polecił Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny kontynuowanie prac nad ustawą o przeniesieniu ok. 162 mld zł z Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE). Uchwalono ustawę ustanawiającą coroczną wypłatę trzynastej emerytury, a także zmianę ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mocą której od 1 marca 2020 r. wszystkie krajowe renty i emerytury wzrosłyby o 70 zł brutto.

Dzień urodzin Mikołaja Kopernika – 19 lutego – został ustanowiony Dniem Nauki Polskiej. Przyjęto nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, która ratować ma niszczejącą infrastrukturę kolejową. Uchwalono też zmiany, które obejmą dostosowanie udostępnianych przez KAS, za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, wstępnie wypełnionych deklaracji podatkowych do ustanowionych w 2019 r. zmian, np. nowej skali podatkowej. Sejm przyjął nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego, powołującą do życia wyspecjalizowane w ochronie własności intelektualnej sądy. Odbyły się I czytania projektów ustaw: przywracających deputaty węglowe dla byłych pracowników kopalni i zakładów górniczych, którym zostały odebrane przez zarządy spółek węglowych i przedsiębiorstw górniczych, a także ustawy przyznającej członkom ochotniczej straży pożarnej dodatki do emerytury w wysokości 20 zł za każdy rok, w którym brali bezpośredni udział w akcjach ratowniczych. Dodatki przysługiwałyby tym, którzy służyli w OSP co najmniej przez 10 lat.

Trzeciego dnia obrad posłowie zapoznali się z projektem zmian w ustawie o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych, mocą których Inspekcja Handlowa Artykułów Rolno-Spożywczych uzyskałaby kompetencje nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych na wszystkich etapach obrotu: produkcji, przetwarzania i dystrybucji. Sejm wysłuchał też wyjaśnień Ministerstwa Aktywów Państwowych na temat wzrostu cen energii.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: