Azyl i powrót. Komisja proponuje tymczasowe środki prawne i praktyczne w celu zaradzenia nadzwyczajnej sytuacji na zewnętrznej granicy UE z Białorusią

Azyl i powrót. Komisja proponuje tymczasowe środki prawne i praktyczne w celu zaradzenia nadzwyczajnej sytuacji na zewnętrznej granicy UE z Białorusią

Azyl i powrót. Komisja proponuje tymczasowe środki prawne i praktyczne w celu zaradzenia nadzwyczajnej sytuacji na zewnętrznej granicy UE z Białorusią

Komisja Europejska przedstawiła zestaw tymczasowych środków zaradczych w kwestii kryzysu migracyjnego na wschodniej granicy Unii Europejskiej z Białorusią. Kryzysu, który dotyczy bezpośrednio Polski.

KE próbuje pomóc Polsce, Łotwie i Litwie w nadzwyczajnej sytuacji na granicy z Białorusią. Proponowane środki mają pozwolić tym państwom na ustanowienie szybkich i uporządkowanych procedur zarządzania kryzysowego, przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i zobowiązań międzynarodowych, w tym zasady non-refoulement (bez represji).

Propozycje KE jest następstwem wezwania Komisji przez Radę Europejską do zaproponowania wszelkich niezbędnych zmian w ramach prawnych UE oraz konkretnych środków popartych odpowiednim wsparciem finansowym w celu zapewnienia natychmiastowej i właściwej reakcji zgodnie z prawem UE i zobowiązaniami międzynarodowymi, z poszanowaniem praw podstawowych.

Środki te, oparte na art. 78 ust. 3 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wejdą w życie po ich przyjęciu przez Radę i pozostaną w mocy przez okres 6 miesięcy, chyba że zostaną wcześniej przedłużone lub uchylone. Będą miały zastosowanie do obywateli państw trzecich, którzy nielegalnie wjechali do UE z Białorusi i znajdują się w pobliżu granicy, lub którzy zgłaszają się na przejściach granicznych.

Na czym polega propozycja

Ww. trzy państwa członkowskie będą miały możliwość przedłużenia okresu rejestracji wniosków o azyl do 4 tygodni, zamiast obecnych 3-10 dni. Będą mogły również stosować procedurę azylową na granicy w celu rozpatrzenia wszystkich wniosków o azyl, w tym odwołań, w terminie nie dłuższym niż 16 tygodni – z wyjątkiem przypadków, w których nie można zapewnić odpowiedniego wsparcia wnioskodawcom ze szczególnymi problemami zdrowotnymi. W ten sposób priorytetowo należy traktować dobrze uzasadnione wnioski oraz wnioski rodzin i dzieci.

Państwa członkowskie koncentrują warunki udzielenia azylu na zaspokojeniu podstawowych potrzeb, w tym na zapewnieniu tymczasowego schronienia dostosowanego do sezonowych warunków pogodowych, żywności, wody, odzieży, odpowiedniej opieki medycznej oraz pomocy osobom wymagającym szczególnej troski, z pełnym poszanowaniem godności ludzkiej. Ważne jest, aby państwa członkowskie zapewniły ścisłą współpracę z UNHCR (Wysoki komisarz Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców) i odpowiednimi organizacjami partnerskimi w celu wspierania osób w tej nadzwyczajnej sytuacji.

Zainteresowane państwa członkowskie będą mogły stosować uproszczone i szybsze procedury krajowe, w tym w odniesieniu do powrotów osób, których wnioski o ochronę międzynarodową zostały w tym kontekście odrzucone.

Agencje UE są gotowe do udzielenia pomocy państwom członkowskim na ich wniosek. Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) może pomóc w rejestracji i przetwarzaniu wniosków, zapewnić kontrolę osób wymagających szczególnej troski oraz wspierać zarządzanie, projektowanie i wprowadzanie odpowiednich form przyjmowania. Frontex oferuje dalsze wsparcie w zakresie działań związanych z kontrolą graniczną, w tym w zakresie kontroli bezpieczeństwa i operacji odsyłania. Dostępne jest również wsparcie ze strony Europolu w zakresie dostarczania danych wywiadowczych w celu zwalczania przemytu.

Komisja, państwa członkowskie i agencje UE będą kontynuować współpracę, w tym zobowiążą państwa członkowskie do dalszego przekazywania odpowiednich danych i statystyk za pośrednictwem unijnej sieci gotowości na wypadek migracji i zarządzania kryzysowego.

Komisja będzie regularnie dokonywać bieżącej oceny sytuacji i może zaproponować Radzie przedłużenie lub uchylenie tych środków tymczasowych.

 

Źródło: Komisja Europejska

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: