500 000 euro dziennie kary dla Polski za działalność kopalni Turów

500 000 euro dziennie kary dla Polski za działalność kopalni Turów

500 000 euro dziennie kary dla Polski za działalność kopalni Turów

W wydanym 20 września postanowieniu wiceprezes Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zobowiązała Polskę do zapłaty na rzecz Komisji Europejskiej kary w wysokości 500 000 EUR dziennie do czasu zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów.

W 1994 roku Kopalnia Turów uzyskała koncesję na działalność wydobywczą do 30 kwietnia 2020 r. Koncesję na wydobycie węgla brunatnego w Polsce można jednorazowo wydłużyć o kolejnych 6 lat, bez konieczności przeprowadzania badań oddziaływania na środowisko. W marcu 2020 r. minister klimatu wydłużył zatem uprawnienia do 2026 r.

We wrześniu 2020 r. Czechy zgłosiły Komisji Europejskiej szereg naruszeń prawa UE przez Polskę przy udzielaniu tej koncesji. W wydanej w grudniu decyzji KE potwierdziła te zarzuty. Głównie dotyczyły one automatycznego przedłużenia koncesji bez Polska przeprowadziła oceny oddziaływania na środowisko,  co naruszyło dyrektywę w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

W związku z tym, 26 lutego 2021 r. Czechy wniosły przeciwko Polsce oficjalną skargę do Trybunału Sprawiedliwości o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Co więcej zażądały, by do czasu ogłoszenia wyroku niezwłocznie nakazać Polsce zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Postanowieniem z 21 maja 2021 r. wniosek ten uwzględniono.

Polska nie zastosowała się do tego postanowienia, dlatego 7 czerwca 2021 r. Czechy złożyły wniosek o zasądzenie okresowej kary pieniężnej w wysokości 5 mln EUR dziennie za uchybienie jej zobowiązaniom. Polska wniosła o uchylenie ww. postanowienia.

Postanowieniem z 20 września, wiceprezes TSUE Rosario Silva de Lapuerta oddaliła wniosek Polski, zobowiązując ją do zapłaty na rzecz KE 500 000 EUR dziennie, począwszy od dnia doręczenia Polsce niniejszego postanowienia aż do chwili zastosowania się do treści postanowienia z 21 maja 2021 r.

Komunikat prasowy nr 159/21, Luksemburg 20 września 2021 r., Postanowienie wiceprezes Trybunału w sprawie C-121/21 R: Republika Czeska / Polska.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: