Firma ukarana przez Komisję Europejską za nadużycia rynkowe, może również podlegać sankcjom krajowym za nadużycia na tym rynku, ale w zakresie innych usług

Firma ukarana przez Komisję Europejską za nadużycia rynkowe, może również podlegać sankcjom krajowym za nadużycia na tym rynku, ale w zakresie innych usług

Firma ukarana przez Komisję Europejską za nadużycia rynkowe, może również podlegać sankcjom krajowym za nadużycia na tym rynku, ale w zakresie innych usług

Zgodnie z zasadą ne bis in idem, jeśli Komisja Europejska wszczyna postępowanie w sprawie naruszeń, które są identyczne z tymi, w przedmiocie których wszczęto postępowanie przed organami krajowymi, organy te tracą kompetencje w tym zakresie. Jednakże w wyroku z 25 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że Slovak Telekom, uznana przez Komisję Europejską za odpowiedzialną za nadużycie pozycji dominującej na rynku niektórych usług telekomunikacyjnych, może również podlegać sankcjom nałożonym przez władze słowackie za takie nadużycie na rynku innych usług telekomunikacyjnych.

Wyrok Trybunału dotyczy sprawy Slovak Telekom a.s. vs. Protimonopolný úrad Slovenskej Republiky (sygn. C-857/19). W grudniu 2007 r. słowacki organ ochrony konkurencji, zgodnie z regułami konkurencji określonymi w prawie unijnym, przyjął decyzję stwierdzającą, że Slovak Telekom nadużyła pozycji dominującej na słowackim rynku telekomunikacyjnym. Dnia 8 kwietnia 2009 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Slovak Telekom w sprawie domniemanego nadużycia pozycji dominującej na słowackim rynku hurtowych usług dostępu szerokopasmowego.  Domniemane nadużycia dotyczyły, po pierwsze, odmowy przez Slovak Telekom świadczenia usług w zakresie uwolnionego dostępu do jej pętli lokalnych, oraz marżowych progów cenowych w odniesieniu do hurtowego dostępu do jej uwolnionych pętli lokalnych oraz do innych usług dostępu szerokopasmowego i odpowiadających im usług dostępu detalicznego na Słowacji.

Na zakończenie tego postępowania Komisja wydała 15 października 2014 r. decyzję, w której stwierdziła, że przedsiębiorstwo, w skład którego wchodzą Slovak Telekom i Deutsche Telekom (większościowy akcjonariusz Slovak Telekom), stosując wyżej wymienione praktyki, nadużyło pozycji dominującej na słowackim rynku telekomunikacyjnym. Z tytułu tych naruszeń Komisja nałożyła na Slovak Telekom i Deutsche Telekom solidarnie grzywnę w wysokości 38 838 000 EUR.

Rada Protimonopolného úradu Slovenskej Republiky (Rada Urzędu Antymonopolowego Republiki Słowackiej) 9 kwietnia 2009 r. zmieniła decyzję słowackiego organu ochrony konkurencji i nałożyła na Slovak Telekom karę pieniężną w wysokości 525 800 000 koron słowackich (SKK) (17 453 362,54 EUR) za nadużywanie pozycji dominującej, wynikające z przyjęcia strategii zaniżania marży w odniesieniu do marż pomiędzy cenami detalicznych usług telekomunikacyjnych a cenami hurtowych usług połączeń wzajemnych.

Mając wątpliwości co do zgodności z zasadą zakazu ścigania i karania za to samo przestępstwo (ne bis in idem), w obliczu ustalenia zarówno przez władze słowackie, jak i przez Komisję Europejską, że Slovak Telekom ponosi odpowiedzialność za nadużycie pozycji dominującej polegające na zaniżaniu marży, Najvyšší Súd Slovenskej Republiky (Sąd Najwyższy Republiki Słowackiej) skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE pytania w tym zakresie.

W wydanym 25 lutego wyroku Trybunał Sprawiedliwości przypomniał po pierwsze, że zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym wprowadzenia w życie reguł konkurencji, organy ochrony konkurencji państw członkowskich tracą kompetencję do stosowania postanowień Traktatu o Funkcjonowaniu UE dotyczących konkurencji w przypadkach, gdy Komisja wszczyna postępowanie, zwłaszcza w celu wydania decyzji mającej stwierdzić naruszenie tych postanowień.

Trybunał podkreśla, że wyrażenie „wszczęcie postępowania przez Komisję” wyznacza, z materialnego punktu widzenia zakres, w jakim Komisja zwalnia organy ochrony konkurencji państw członkowskich Unii Europejskiej z ich kompetencji. Zwolnienie tych organów z ich kompetencji odnosi się wyłącznie do okoliczności faktycznych będących przedmiotem postępowania wszczętego przez Komisję. W konsekwencji, gdy Komisja wszczyna takie postępowanie, organy ochrony konkurencji państw członkowskich są zwolnione z obowiązku wszczęcia postępowania przeciwko tym samym przedsiębiorstwom w sprawie tych samych, rzekomo antykonkurencyjnych praktyk, mających miejsce na tym samym rynku lub rynkach produktowych i geograficznych, w tym samym okresie lub okresach.

Tak więc w niniejszej sprawie decyzja Komisji z dnia 8 kwietnia 2009 r. o wszczęciu postępowania przeciwko Slovak Telekom zwolniła słowacki organ ochrony konkurencji z obowiązku uruchomienia swoich kompetencji w zakresie stosowania unijnych reguł konkurencji jedynie w zakresie, w jakim postępowanie prowadzone przez ten organ i postępowanie wszczęte przez Komisję dotyczyły, w świetle wyżej wymienionych elementów, tych samych naruszeń.

Jednakże z akt sprawy przedłożonych Trybunałowi wynika, że podczas gdy Komisja wszczęła postępowanie przeciwko Slovak Telekom w sprawie rzekomego nadużycia pozycji dominującej na rynku hurtowych usług dostępu szerokopasmowego, postępowanie przed słowackim organem ochrony konkurencji dotyczyło rzekomego nadużycia pozycji dominującej przez to przedsiębiorstwo na hurtowych i detalicznych rynkach usług telefonicznych i usług dostępu do Internetu o niskiej prędkości (dial-up).

W tych okolicznościach Trybunał stwierdził, z zastrzeżeniem zachowania prawa do weryfikacji przez Najvyšší Súd Slovenskej Republiky, że przedmiotem postępowań prowadzonych przez Komisję i słowacki organ ochrony konkurencji przeciwko Slovak Telekom było domniemane nadużycie pozycji dominującej przez Slovak Telekom na odrębnych rynkach produktowych. W związku z tym nie wydaje się, aby wszczęcie przez Komisję ww. postępowań przeciwko tej spółce spowodowało utratę przez słowacki organ ochrony konkurencji kompetencji w zakresie naruszeń, których dotyczyły prowadzone przez niego postępowania.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: