Ustawa ws. ochrony przed geoblokowaniem

W poniedziałek 19 sierpnia 2019 r., Prezydent RP podpisał Ustawę o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3542), która wdrożyć ma do obrotu prawnego środki ochrony klientów i konsumentów przed tzw. geoblokowaniem.

Nowelizacja jest wynikiem konieczności dostosowania polskiego prawa do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302 w sprawie nieuzasadnionego blokowania geograficznego oraz innych form dyskryminacji ze względu na przynależność państwową klientów, ich miejsce zamieszkania lub miejsce prowadzenia działalności na rynku wewnętrznym oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE, które weszło w życie 22 marca 2018 r.

Jak wynika z uzasadnienia projektu:

„Celem rozporządzenia w sprawie geoblokowania jest zapewnienie konsumentom, niezależnie od ich przynależności państwowej lub miejsca zamieszkania bądź prowadzenia działalności w UE, lepszego dostępu do towarów i usług na jednolitym rynku poprzez zapobieganie bezpośredniej i pośredniej dyskryminacji w transgranicznym handlu elektronicznym (przy dokonywaniu zakupów online), jak również podczas podróży do innych państw członkowskich w celu nabycia towarów lub skorzystania z usług”.

Jednocześnie unijne rozporządzenie ma chronić przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami ograniczania ich w ekspansji prowadzonej działalności na nowe rynki. Rozporządzenie nadaje im w zakresie ochrony taki sam status jak konsumentom, w przypadku wystąpienia przejawów dyskryminacji przy zakupie dóbr lub usług zarówno on-line, jak i off-line. Wyłączonymi z zakresu ochrony będą usługi: transportowe, finansowe i audiowizualne.

Podpisana przez Prezydenta Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3542), wskazuje Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jako organ odpowiedzialny za egzekwowanie naruszeń przepisów rozporządzenia. Krajowa Rada Rzeczników Konsumentów liczyć będzie 16 rzeczników, po jednym z każdego województwa. Do działającego przy nim Punktu Kontaktowego ds. pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich należeć będzie udzielanie konsumentom praktycznej pomocy w przypadku sporu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: