Sytuacja społeczno-gospodarcza w Polsce w lutym 2021 r.

Sytuacja społeczno-gospodarcza w Polsce w lutym 2021 r.

Sytuacja społeczno-gospodarcza w Polsce w lutym 2021 r.

Główny Urząd Statystyczny sporządził opracowanie na temat uwarunkowań społeczno-gospodarczych w kraju w lutym. Przedstawia ono obraz rynku pracy, uwarunkowań cenowych, czy sytuacji przedsiębiorstw.

 Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spadło w skali roku w nieco mniejszym stopniu niż w styczniu 2021 r. (o 1,7 proc.) Stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymała się na poziomie ze stycznia i była wyższa niż przed rokiem (+ 0,3 proc.). Utworzono mniej nowych miejsc pracy niż rok wcześniej, jednocześnie wzrosła liczba miejsc zlikwidowanych.

Tempo wzrostu w skali roku przeciętnych miesięcznych nominalnych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw było słabsze niż w poprzednich miesiącach (nominalne +0,6% m/m i +4,5% r/r, realne +0,1% m/m i +2,1% r/r). W nieco mniejszym stopniu niż w styczniu br. wzrosła także siła nabywcza płac, pomimo spowolnienia dynamiki cen konsumpcyjnych.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły +0,5% w porównaniu do stycznia oraz +2,4% w skali roku. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły +0,8% m/m oraz +2,0% r/r. Ceny produkcji budowlano—montażowej wzrosły +0,2% m/m oraz +2,4% r/r. Sprzedaż detaliczna w lutym 2021 r. wzrosła +3,5% m/m, ale w skali roku spadła -3,1% r/r.

Odnotowano niewielki wzrost eksportu i spadek importu, wymiana w handlu zagranicznym zamknęła się wyższym niż w styczniu ub. roku dodatnim saldem. Odnotowano m.in. wzrost obrotów z krajami rozwijającymi się, przy spadku eksportu i importu w wymianie z krajami Europy Środkowo-Wschodniej. W porównaniu rok do roku: eksport wzrósł + 1%, import spadł – 2%.

Przedsiębiorstwa uzyskały niższe wyniki finansowe niż w 2019 r. Pogorszeniu uległy także podstawowe relacje ekonomiczno-finansowe. Zmniejszyły się przychody ze sprzedaży na eksport, a większość podstawowych wskaźników dla eksporterów była słabsza niż przed rokiem, choć lepsza niż dla ogółu przedsiębiorstw. Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych w 2020 r.: a) wynik finansowy netto -4,1% r/r, b) wskaźnik rentowności obrotu: brutto 4,4%, netto 3,6%.

Koniunktura gospodarcza w marcu 2021 r. Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury:

a) przetwórstwo przemysłowe -6,6;

b) budownictwo -15,5;

c) handel detaliczny -6,7;

d) transport i gospodarka magazynowa -2,9;

e) zakwaterowanie i gastronomia -34,4.

Wśród badanych podmiotów na ogół przeważają opinie, że negatywne skutki pandemii COVID-19 dla funkcjonowania przedsiębiorstw będą niewielkie. Odmienne oceny przeważają w zakwaterowaniu i gastronomii, gdzie odsetek jednostek wskazujących na zagrożenia dla stabilności firmy wzrósł z 53% w lutym br. do 56%, a doświadczających poważnych skutków z 40% do 41%. Podmioty w większości rodzajów działalności odczuwają zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem obawy o przyszłość firmy w przypadku kontynuacji aktualnych ograniczeń związanych z COVID-19. Duża niepewność utrzymuje się m.in. wśród jednostek zakwaterowania i gastronomii, gdzie 55% podmiotów zakłada, że nie przetrwa w takich warunkach dłużej niż 3 miesiące; przedsiębiorstwa te sygnalizują ograniczenie zatrudnienia w marcu br. o ok. 6% (wobec 3% w lutym br.).

Koniunktura konsumencka w marcu 2021 r. Wskaźniki ufności konsumenckiej, określające bieżące oraz oczekiwane tendencje konsumpcji indywidualnej, są nieznacznie lepsze niż w lutym br. Zaobserwowano dalszą poprawę niekorzystnych przewidywań dotyczących poziomu bezrobocia. Mniej pesymistyczne są m.in. oceny aktualnej możliwości dokonywania ważnych zakupów oraz bieżącej i przewidywanej sytuacji ekonomicznej kraju. Oceny skali zagrożenia ze strony pandemii są zbliżone do tych z poprzedniego miesiąca. Jako duże ryzyko dla gospodarki pandemię postrzega 69% badanych, dla zdrowia populacji Polski jako całości – 45%, a dla osobistego zdrowia – 34%. Duże zagrożenie dla swojej sytuacji finansowej odczuwa 21% osób. Wśród pracujących respondentów 7% zdecydowanie obawia się utraty pracy lub zaprzestania prowadzenia własnej działalności, a 20% dostrzega możliwość wystąpienia takiej sytuacji.

Źródło danych: GUS

Oceń ten artykuł: