Zmiany w nadzorze nad rynkiem finansowym

Zmiany sposobu finansowania Komisji Nadzoru Finansowego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące przekazywania informacji między Komisją Nadzoru Finansowego a innymi organami, umożliwienie zawarcia umowy przez emitenta z agentem – to tylko niektóre ze zmian zawartych w nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony na rynku finansowym.

Chodzi o nowelizację ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru oraz ochrony na rynku finansowym z 9 listopada 2018 r., której część przepisów weszła w życie 1 stycznia 2019 r.

Omawiana ustawa wzmacnia niezależność Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który będzie mógł samodzielnie zarządzać swoimi środkami. Wcześniej na zmiany w wydatkach powyżej 100 tys. zł potrzebna była zgoda Ministra Finansów.

Nowelizacja poszerzyła skład Komisji Nadzoru Finansowego o przedstawicieli rządu, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz koordynowania działalności służb specjalnych wchodzącego w skład rządu.

Nowelizacja reguluje procedurę przejmowania banku w przypadku obniżenia lub powstania ryzyka obniżenia funduszy własnych. W takim wypadku Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła zdecydować o przejęciu banku przez inny bank, powiadamiając o tym Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W takiej decyzji będą mogły się zawrzeć warunki takiego przejęcia. KNF będzie mogła podjąć również decyzję o przejęciu banku przez inny bank w przypadku banków spółdzielczych, gdy bank taki nie spełnia wymogu zrzeszania się. Bank przejmujący będzie musiał ogłosić dwukrotnie na swojej stronie internetowej informację o przejęciu, celem wezwania wierzycieli do zgłaszania roszczeń. Bank przejmujący będzie musiał sporządzić sprawozdanie finansowego banku, który przejmuje wg stanu na dzień przejęcia. Wypłaty na rzecz akcjonariuszy banku, który przejął inny bank, będzie można dokonywać po zaspokojeniu wierzycieli.

Zmienione przepisy regulują wymianę informacji pomiędzy KNF a innymi urzędami, m.in. z ABW, CBA, Krajową Administracją Skarbową i Policją.

Nowelizacja przewiduje utworzenie Funduszu Edukacji Finansowej oraz działającej przy nim Rady Edukacji Finansowej. Fundusz ma organizować m.in. kampanie edukacyjne, które mają na celu poszerzanie w społeczeństwie wiedzy ekonomicznej i wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu rynku finansowego.

Omawiana ustawa przewiduje również zmiany w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi. Możliwe będzie zawarcie przez emitenta umowy z agentem emisji – firmą uprawnioną do prowadzenia rachunków albo z bankiem powierniczym. Umowę taką trzeba będzie podpisać przed rozpoczęciem oferowania nabywania papierów wartościowych. Agent będzie zajmował się m.in. sprawdzaniem, czy emitent spełnia prawne warunki emisji papierów wartościowych. Będzie też tworzył ewidencję osób uprawnionych z papierów wartościowych. Zakresem umowy z agentem będzie też objęte pośrednictwo przy rejestracji papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych.

Nowelizacja przewiduje karę grzywny do 2 000 000 zł dla reprezentanta emitenta, który nie wykonuje należycie swoich obowiązków lub przekazuje Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych nieprawdziwe dane.

Autor:

radca prawny Robert Nogacki

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz

zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: