Sejm pracuje nad przepisami o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Sejm pracuje nad przepisami o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

Rządowy projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, nad którym trwają prace w Sejmie, przewiduje ułatwienia w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz upadłościowym przedsiębiorców.

Rządowy projekt ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych przewiduje utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych prowadzonego w drodze elektronicznej. Ma być jawny i każdy będzie mógł się zapoznać z danymi w nim zawartymi. Utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych stanowi dostosowanie polskich przepisów do wymogów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego. Rozporządzenie nakłada na państwa członkowskie obowiązek utworzenia co najmniej jednego rejestru zawierającego informacje o postępowaniach upadłościowych.

Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie zawierał informacje na temat postępowań: restrukturyzacyjnych, upadłościowych, dotyczących uznania orzeczenia w sprawie zagranicznego postępowania upadłościowego, jak również o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub w formie spółki cywilnej albo zasiadania w organach spółek z powodu między innymi niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. W Rejestrze znajdą się także informacje dotyczące dłużników alimentacyjnych, które będą zamieszczane przez komorników.

Projekt wprowadza obowiązek składania w postępowaniu restrukturyzacyjnym oraz w postępowaniu upadłościowym przedsiębiorców wniosków oraz dokumentów drogą elektroniczną. Dzięki temu zostaną one automatycznie przeniesione do repertoriów oraz wzorców postanowień sądu i sędziego-komisarza w danej sprawie.

Zasadą mają być doręczenia elektroniczne. Od tej zasady projekt przewiduje wyjątek – pracownicy, wierzyciele alimentacyjni oraz dłużnicy będący konsumentami będą mogli składać wnioski papierowe oraz ustnie w biurze podawczym każdego sądu.

Akta postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych będą prowadzone w formie elektronicznej. Nie będzie konieczności dokonywania obwieszczeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Pisma będą składane na formularzach w systemie teleinformatycznym, które będą miały charakter obowiązkowy dla uczestników i organów postępowania.

Według szacunków rządu rezygnacja z publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym obniży koszty postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego dla uczestników tych postępowań o około 3,6 mln zł rocznie. Wejście w życie omawianych zmian ma również zredukować o 99% liczbę korespondencji wysyłanej do uczestników postępowania w formie papierowej, co ma przynieść oszczędności rzędu 10,8 mln zł rocznie. Średnio o około 80% przewiduje się skrócenie czasu od wydania orzeczenia do jego wysyłki. Wyeliminowane mają zostać także opóźnienia w doręczaniu korespondencji.

Większość przepisów omawianej ustawy ma wejść w życie z dniem 1 lutego 2019 r.

Autor:

Kancelaria Prawna Skarbiec specjalizuje się w ochronie majątku,

doradztwie strategicznym dla przedsiębiorców oraz zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi.

Oceń ten artykuł: