Sąd zwraca uwagę organowi: Złożenie wniosku przez stronę wymaga jego rozpoznania

W poniedziałek 26 listopada 2018r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wydał niekorzystne dla podatniczki postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji wymierzającej karę za urządzanie gier na automatach. Sąd postanowił dodatkowo poinformować Dyrektora Izby Administracji Skarbowej o istotnym naruszeniu prawa, którego dopuścił się organ.

 

Choć wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji (art. 61 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U.2002, Nr 153, poz. 1270 ze zm.), to jednak na wniosek skarżącego, organ który ją wydał może wstrzymać jej wykonanie w całości lub części. Oznacza to konieczność rozpoznania wniosku przez organ. Złożenie takiego wniosku przed sądem wraz ze skargą nie zwalnia organu z ciążącego na nim obowiązku rozpoznania go.

„Wobec złożenia przez skarżącą wniosku z powołaniem się na art. 61 § 2 pkt 1 p.p.s.a. organ winien przedmiotowy wniosek rozpoznać przed przekazaniem sprawy sądowi administracyjnemu. Fakt złożenia skargi do sądu nie stanowi podstawy do jego nierozpoznania. Okoliczność, że skarżąca w skardze zawarła ewentualny wniosek skierowany do sądu o wstrzymanie zaskarżonej decyzji na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. również nie był przesłanka do nierozpoznania przez organ wniosku skarżącej złożonego na podstawie art. 61 § 2 pkt 1 p.p.s.a. Także możliwość zmiany i uchylenia przez sąd postanowienia w sprawie wstrzymania wykonania decyzji wydanego na podstawie art. 61 § 2 i § 3 p.p.s.a. przewidziana w art. 61 § 4 p.p.s.a. nie świadczy o tym, że organ nie powinien rozpoznać złożonego wniosku zgodnie z art. 61 § 2 pkt 1 p.p.s.a.” (postanowienie WSA w Szczecinie z 26.11.2018 r., sygn. akt II SA/Sz 711/18).

Pomimo wydania przez sąd postanowienia o odmowie wstrzymania zaskarżonej decyzji, sąd zwrócił organowi podatkowemu uwagę, że złożenie wniosku przez stronę postępowania, zgodne z prawem wymaga jego rozpoznania.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: