Obowiązki podatkowe przy wynajmie krótkoterminowym

Obowiązki podatkowe przy wynajmie krótkoterminowym

Osiąganie dochodów z posiadanego mieszkania, z tytułu wykorzystywania go do działalności polegającej na wynajmie krótkoterminowym, jak większość źródeł przychodów podlega w Polsce opodatkowaniu. Jakie są stawki tego opodatkowania potwierdza świeżo wydana interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 listopada 2019 r.

Prowadzący działalność gospodarczą w zakresie usług lekarskich, czynny podatnik VAT, przyszły właściciel dwóch lokali mieszkalnych, planuje od 1 stycznia 2020 r. świadczyć w nich odrębne od lekarskich usługi najmu krótkoterminowego. Przychody z najmu nie będą więc jego jedynym źródłem utrzymania. Z tytułu prowadzonej działalności odprowadza 19% podatek dochodowy wg stawki liniowej. To jedyne lokale, jakie przeznaczy do wynajmu krótkoterminowego, przy którym wspierać się będzie usługami zawodowego pośrednika. Zaznaczył jednak, że wynajem nie będzie wykonywany w sposób zorganizowany i ciągły, a tylko w zależności od wystąpienia zainteresowania.

Właściciel mieszkań odliczył już podatek VAT od faktur zaliczkowych na ich zakup, do czego miał prawo, jako że mieszkania te będą wykorzystywane do działalności opodatkowanej VAT. Mieszkań nie będzie wprowadzał do ewidencji środków trwałych. Do organu podatkowego wystąpił z wnioskiem o potwierdzenie, że uzyskiwane z wynajmu tych mieszkań przychody, będzie mógł opodatkowywać w formie ryczałtu ewidencjonowanego, zryczałtowanym podatkiem dochodowym 8,5%.

Dyrektor KIS zgodził się z przyszłym właścicielem mieszkań, że wynajem tych lokali, niewprowadzonych do działalności jako środki trwałe, nieprowadzony w sposób zorganizowany i ciągły, w braku towarzyszących usług o charakterze hotelowym, pozwala na opodatkowanie uzyskiwanych z niego przychodów w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5%, jako przychodów z innego niż działalność gospodarcza źródła przychodu, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dyrektor KIS przypomniał jednak, że stawkę tę może stosować tylko do czasu, gdy przychód z tego źródła w skali roku nie przekroczy 100 000 zł. Przychody powyżej tej kwoty należy bowiem opodatkowywać stawką 12,5%.

Mimo, że organ podatkowy przychylił się do stanowiska wnioskodawcy, ostrzegł go jednak, że: „…przy wydawaniu niniejszej interpretacji tutejszy organ dokonał wyłącznie analizy okoliczności podanych we wniosku. (…) To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Jeżeli w wyniku ewentualnego postępowania podatkowego lub kontrolnego organy podatkowe ustalą, że przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od rzeczywistego, to Wnioskodawca nie będzie mógł powołać się na niniejszą interpretację indywidualną” (interpretacja indywidulana DKIS z 12.11.2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.358.2019.1.AK).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: