Małżonek nabywa mieszkanie w dacie nabycia do majątku wspólnego, bez znaczenia ma późniejsza data przeniesienia własności

Małżonek nabywa mieszkanie w dacie nabycia do majątku wspólnego, bez znaczenia ma późniejsza data przeniesienia własności

Małżonek nabywa mieszkanie w dacie nabycia do majątku wspólnego, bez znaczenia ma późniejsza data przeniesienia własności

Małżeństwo nabyło w 2008 roku mieszkanie w ramach wspólnoty majątkowej. W 2020 r. żona stała się wyłącznym jego właścicielem. Z uwagi na zamiar jego zbycia przed upływem pięciu lat, powzięła obawy, czy będzie mogła uniknąć konieczności zapłaty podatku dochodowego, przeznaczając uzyskane ze sprzedaży pieniądze na spłatę kredytu hipotecznego. Obawy były niepotrzebne.

W 2020 r., na mocy umowy notarialnej, podatniczka nabyła na wyłączną własność mieszkanie, które wcześniej należało do niej na podstawie wspólności majątkowej dzielonej z mężem, wraz z którym w 2008 r. zaciągnęła kredyt hipoteczny i je nabyła. Ponieważ podatniczka wyraziła chęć sprzedaży przedmiotowego mieszkania przed upływem 5 lat od jego nabycia, w obawie przed powstaniem z tego tytułu zobowiązania w podatku dochodowym, wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy jeśli uzyskane ze sprzedaży mieszkania środki przeznaczy na spłatę zaciągniętego w 2008 r. kredytu, to spłata ta zostanie uznana za wydatek przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, co pozwoli jej uniknąć opodatkowania.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT, jeśli odpłatne zbycie nieruchomości następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej, stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak w ustawie o PIT przewidziano możliwość obniżenia, bądź całkowitego uniknięcia ww. opodatkowania, jeśli w terminie trzech lat od takiego nabycia, a dokładnie od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Podatniczka stała w tej sprawie na stanowisku, że tę tzw. ulgę mieszkaniową, będzie mogła zastosować w swojej sprawie, przeznaczając uzyskane ze sprzedaży mieszkania środki na spłatę zaciągniętego na jego nabycie kredytu.

Ale Dyrektor KIS stwierdził, że dywagacje podatniczki są nieprawidłowe, a przede wszystkim niepotrzebne. Z uwagi bowiem na istotę instytucji wspólności majątkowej małżeńskiej, do nabycia przez podatniczkę pełnej własności przedmiotowego mieszkania nie doszło w 2020 r., a już w 2008 r. Stąd sprzedaż tegoż mieszkania nie będzie stanowić dla niej źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

„Wspólność małżeńska została ukształtowana jako wspólność łączna. (…) nabycie w czasie jej trwania nieruchomości oznacza nabycie przez każdego z małżonków tego prawa w całości (…) za datę nabycia przez Wnioskodawczynię mieszkania należy uznać datę jego nabycia do majątku wspólnego, tj. 2008 r. Późniejsza w 2020 r. umowa o przeniesieniu własności tej nieruchomości na Wnioskodawczynię nie stanowi o ponownym jej nabyciu” (interpretacja indywidualna z 10 maja 2021 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.149.2021.1.MD).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: