Umowa darowizny, oświadczenie darczyńcy i wpłata na rachunek bankowy nie są dla fiskusa wystarczające do udzielenia zwolnienia z podatku od darowizn

Umowa darowizny, oświadczenie darczyńcy i wpłata na rachunek bankowy nie są dla fiskusa wystarczające do udzielenia zwolnienia z podatku od darowizn

Umowa darowizny, oświadczenie darczyńcy i wpłata na rachunek bankowy nie są dla fiskusa wystarczające do udzielenia zwolnienia z podatku od darowizn

Córka wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z zapytaniem, czy posiadając dowód wpłaty darowizny pieniężnej, jak i potwierdzającą ją umowę oraz oświadczenie swojej matki – darczyńcy, będzie mogła skorzystać z przewidzianego w ustawie o podatku od spadków i darowizn zwolnienia z opodatkowania otrzymanej darowizny.

Na mocy art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwolnione od tego podatku jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

– zgłoszą to nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia – w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku oraz

– w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę 9637 zł – udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Darowizna  środków pieniężnych od matki bezpośrednio na rachunek córki

Wnioskodawczyni przedstawiła następujący stan faktyczny. W grudniu 2019 r. obywatelka Ukrainy przekazała swojej córce, mieszkającej od 25 lat w Polsce i posiadającej od 20 lat polskie obywatelstwo, darowiznę pieniężną. Z racji obaw zrodzonych w obliczu upadłości w przeszłości kilku ukraińskich banków, ale przede wszystkim starszego wieku, darczyńca uznała, że najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie osobiste stawiennictwo z gotówką w polskim banku i jej bezpośrednia wpłata na rachunek córki. Potwierdzeniem tak dokonanej darowizny jest oświadczenie matki, umowa darowizny, jak i dowód zgłoszenia darowizny do właściwego naczelnika urzędu skarbowego na druku SD-Z2. Obdarowana wystąpiła do organu podatkowego z wnioskiem o potwierdzenie, że będzie mogła skorzystać ze zwolnienia od podatku od darowizn, czego była pewna, będąc przekonaną, że dokonana darowizna spełnia wszelkie wymogi art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Dowód przekazania na rachunek płatniczy powinien wskazywać wyraźnie kto komu wpłaca

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że w ramach opisanej darowizny obdarowana nie będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Według organu, z treści tego przepisu wynika, że gdy chodzi o darowiznę pieniędzy, to do skorzystania ze zwolnienia konieczne jest spełnienie trzech warunków:

a) darowiznę otrzymuje osoba zaliczająca się do katalogu osób wskazanych w tym przepisie,

b) nabycie tej darowizny zostanie zgłoszone,

c) otrzymanie pieniędzy zostanie udokumentowane dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym.

Dyrektor KIS stwierdził, że w niniejszej sprawie nie został spełniony trzeci z powyżej wskazanych warunków, stąd wnioskodawczyni nie będzie mogła zastosować do otrzymanej darowizny pieniędzy zwolnienia, o którym mowa w art. 4a ww. ustawy.

„… z dowodu przekazania na rachunek płatniczy obdarowanego powinno jednoznacznie wynikać kto dokonał wpłaty (np. matka) na rzecz obdarowanego (np. dziecka), aby taka darowizna mogła korzystać ze zwolnienia. Skoro w analizowanej sprawie (…) Wnioskodawczyni nie posiada dokumentu (…) a posiada jedynie oświadczenie matki o dokonaniu takiej czynności, stwierdzić należy, iż nie został spełniony warunek określony w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn, tj. nie udokumentowano otrzymania środków pieniężnych w prawidłowy sposób, a więc dowodem wpłaty przez darującego” (interpretacja indywidualna z 30 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4015.91.2020.2.BFP).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: