Prawo do odliczenia VAT z tytułu importu towaru nabytego od pośrednika

Prawo do odliczenia VAT z tytułu importu towaru nabytego od pośrednika

Prawo do odliczenia VAT z tytułu importu towaru nabytego od pośrednika
Polski przedsiębiorca zamierza nabyć wyprodukowane w Chinach narzędzie od hiszpańskiego dostawcy, które zostanie dostarczone z Chin bezpośrednio do Polski. Przedsiębiorca chce odliczyć VAT z tytułu dokonanego importu, bowiem to on dokona zgłoszenia towaru do procedury celnej dopuszczenia do obrotu w Polsce, jak i uiści należne cło. Narzędzie wykorzystywać będzie do swojej działalności produkcyjnej, ale jedynie na rzecz i zlecenie klienta, któremu końcowo odsprzeda owe narzędzie, a zatem użyje go do czynności opodatkowanej.

Mająca siedzibę w Polsce spółka, prowadząca działalność produkcyjną na zlecenie klienta, planuje nabyć na potrzeby tej produkcji narzędzie od spółki hiszpańskiej, która sprowadzi go z Chin. Narzędzie trafi bezpośrednio z Chin do Polski. Chiński dostawca będzie odpowiedzialny w całości z organizację tego transportu i poniesie związane z nim ryzyko. Zgłoszenia narzędzia do procedury celnej dopuszczenia do obrotu w kraju dokona polski odbiorca i to on będzie zobowiązany do uiszczenia cła z tytułu importu, ale jego koszt zostanie pokryty przez hiszpańskiego pośrednika. Obie spółki: polska i hiszpańska nabędą prawo do dysponowania narzędziem jak właściciel na terytorium Polski. Przedmiotem transakcji pomiędzy obiema firmami jest tylko dostawa towaru, bowiem montażu na miejscu w fabryce w kraju dokona we własnym zakresie spółka polska. Spółka ta użyje narzędzia do czynności opodatkowanej, bo odsprzeda je klientowi końcowemu, który zleca jej produkcję. Narzędzie zostanie zaprojektowane wg specyfikacji tego klienta i będzie wykorzystywane przez polską spółkę wyłącznie do realizacji jego zleceń produkcyjnych.

Firma wystąpiła do organu podatkowego z pytaniem, czy w ramach opisanej transakcji przysługiwać jej będzie prawo do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego w związku z dokonanym importem narzędzia?

Zdaniem spółki, z art. 2 pkt 7 ust. 1 ustawy o VAT wynika, że import towarów stanowi czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług, a czynność ta jest niezależna od przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel. Art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy stanowi, że podatnikami są także osoby prawne, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła. Na podstawie art. 77 ust. 1 Unijnego Kodeksu Celnego, dług celny w przywozie powstaje w wyniku objęcia towarów nieunijnych procedurą dopuszczenia do obrotu. A dłużnikiem jest na mocy art. 77 ust. 3 tego Kodeksu zgłaszający. Zatem polska spółka, jako zgłaszający, będzie zobowiązana nie tylko do uiszczenia ewentualnych należności celnych przywozowych, ale również podatku VAT importowego. Ponieważ spółka wykorzysta towar do czynności opodatkowanych, odsprzedając go klientowi końcowemu, uważa, że będzie mogła dokonać odliczenia VAT. Bo zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikowi VAT przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w wydanej 21 sierpnia 2020 r. interpretacji indywidualnej zgodził się ze stanowiskiem polskiej spółki. Potwierdził, że to na niej, jako importerze przedmiotowego narzędzia, na którym ciążyć będzie obowiązek uiszczenia cła w związku ze złożeniem zgłoszenia celnego do procedury dopuszczenia do obrotu, z chwilą powstania długu celnego powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług. Dlatego też:

„W konsekwencji należy stwierdzić, że Wnioskodawca jako importer towarów wykorzystywanych do prowadzonej działalności opodatkowanej (przedmiotowego Narzędzia, służącego Wnioskodawcy do czynności opodatkowanych) będzie uprawniony do odliczenia podatku VAT z tytułu importu towarów za okres rozliczeniowy, w którym otrzyma dokument celny” (sygn. 0111-KDIB3-3.4012.367.2020.1.JS).

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: