Zmiany w przepisach o cudzoziemcach w reakcji na zajścia na białoruskiej granicy

Zmiany w przepisach o cudzoziemcach w reakcji na zajścia na białoruskiej granicy

Zmiany w przepisach o cudzoziemcach w reakcji na zajścia na białoruskiej granicy

W sierpniu 2021 r. na granicy polsko-białoruskiej wzmógł się ruch imigrantów. Według informacji Straży Granicznej, w miesiącu tym odnotowano tam 3,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy. Imigrantów przed wkroczeniem na terytorium Polski powstrzymują: Straż Graniczna, Policja i Wojsko. Polskie władze budują również płot graniczny. Teraz reaguje również rząd, proponując nowe przepisy dotyczące przebywania na terytorium RP cudzoziemców.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego 30 sierpnia ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (nr z wykazu UD265). Jak wyjaśnia uzasadnienie nowelizacji, celem nowych przepisów jest m.in. „usprawnienie prowadzonych przez organy Straży Granicznej postępowań w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy zewnętrznej Unii Europejskiej, tak aby wobec cudzoziemców, którzy nie poszukują ochrony międzynarodowej, a zostali zatrzymani bezpośrednio po przekroczeniu granicy zewnętrznej, móc wdrożyć pilne działania zmierzające do zorganizowania im opuszczenia terytorium RP”.

Zgodnie z art. 299 ust. 1 pierwszej ze zmienianych ustaw, cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Polski przed upływem okresu pobytu objętego wizą Schengen lub wizą krajową oraz przed upływem okresu ważności tej wizy. Nowe przepisy mają odformalizować i przyspieszyć prowadzenie przez komendantów placówki Straży Granicznej postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Efektem nowelizacji będzie możliwość wydania zarządzenia wskazującego na obowiązek powrotu cudzoziemca z terytorium RP oraz określającego zakaz ponownego wjazdu na jej teren, jak i na terytorium innych państw obszaru Schengen wraz z określeniem okresu tego zakazu. Wynosić on ma od 6 miesięcy do 3 lat.

Natomiast nowelizacją ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, który cudzoziemcom ochrony tej udziela, będzie mógł to robić, poza wyjątkami, wedle swojego uznania. Zgodnie bowiem z projektowanym art. 33 ust. 1a tej ustawy: „Szef Urzędu może pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, który został złożony przez cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po przekroczeniu wbrew przepisom prawa granicy zewnętrznej (…) chyba że cudzoziemiec ten przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, oraz przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy”.

Nowe przepisy miałyby wejść w życie z dniem następnym po dniu ogłoszenia nowelizacji w Dzienniku Ustaw RP.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: