Wysokie kary dla operatorów pocztowych i kurierów

W poniedziałek 25 lutego 2019 r., Rządowe Centrum Legislacji opublikowało Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo pocztowe oraz ustawy – Prawo telekomunikacyjne, który zaostrza kary dla operatorów świadczących usługi doręczania paczek.

 

Na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/644 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie transgranicznych usług doręczania paczek (Dz. Urz. UE L 112/19 z 02.05.2018 r.), operatorzy świadczący usługi doręczania paczek, zobowiązani są do corocznego przekazywania odpowiednim organom administracji krajowej informacji, o których mowa w art. 4 tego rozporządzenia. Są to m.in. informacje na temat operatora, np. o aktualnym statusie prawnym, numerze wpisu do rejestru handlowego, adresie miejsca prowadzenia działalności, ale także opis oferowanych usług i ogólne warunki świadczenia usług.

Na mocy rozporządzenia, do 31 stycznia każdego roku, operatorzy zobowiązani są również do przekazywania organom publicznych cenników opłat za doręczenie pojedynczych przesyłek pocztowych, niebędących przesyłkami z korespondencją, należących do kategorii wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Jak wynika z uzasadnienia projektu, uchybienia obowiązkom informacyjnym, chociażby w postaci niedostarczenia dokumentów lub nieudzielenia wymaganych informacji, lub na złożeniu informacji niepełnych lub nieprawdziwych, będą zagrożone karą do 2% przychodu z działalności, osiągniętego przez dany podmiot w roku obrotowym, poprzedzającym wymierzenie kary. W przypadku niedochowania tych obowiązków, operator zobowiązany będzie do dostarczenia Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, na każde jego żądanie, danych niezbędnych do określenia podstawy wymiaru kary pieniężnej. Uchybienie temu obowiązkowi, będzie grozić ustaleniem podstawy wymiaru kary przez Prezesa UKE. Sankcyjna, karna stawka nie będzie mogła być niższa niż 500 000 euro.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

 

Oceń ten artykuł: