Ulga na zakup kasy fiskalnej online

zakup kasy fiskalnej

Od 1 maja 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o VAT wprowadzając nowy rodzaj kas rejestrujących, z których korzystanie zostało nałożone obowiązkowo na przedsiębiorców zawierających transakcje z osobami prywatnymi. Kasy fiskalne online mają docelowo zastąpić dotychczas używane przez podatników kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Sprawdźmy, czy w związku z nowymi obowiązkami przedsiębiorcom będzie przysługiwała ulga na zakup kasy fiskalnej online.

Kogo dotyczy obowiązek wprowadzenia kasy fiskalnej online?

Nowelizacja ustawy o VAT podzieliła podatników na trzy grupy, w związku z czym obowiązek wymiany dotychczasowych kas fiskalnych na kasy fiskalne online nie obejmie wszystkich podatników w tym samym czasie. Zgodnie z art. 145b ust. 1 ustawy o VAT przedsiębiorcy mogą nabijać sprzedaż na dotychczas używanych kasach fiskalnych do:

1. 31 grudnia 2019 roku – w przypadku świadczenia usług w zakresie:

 • wymiany, bieżnikowania, zakładania, regenerowania i naprawy opon lub kół pojazdów silnikowych lub motorowerów oraz naprawy tych pojazdów,
 • sprzedaży oleju napędowego, benzyny silnikowej oraz gazu do napędów silników spalinowych.

2. 30 czerwca 2020 roku – w przypadku świadczenia usług w zakresie:

 • wyżywienia świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne (również w trybie sezonowym),
 • krótkotrwałego zakwaterowania,
 • sprzedaży brykietu, węgla i podobnych paliw stałych z węgla oraz materiałów przeznaczonych do celów opałowych w tym węgla brunatnego, półkoksu i koksu.

3. 31 grudnia 2020 roku – w przypadku świadczenia usług:

 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
 • prawniczych,
 • w zakresie opieki medycznej (lekarze i lekarze dentyści),
 • budowlanych,
 • związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (w zakresie wstępu).

W związku z tym, że nie wszyscy podatnicy mają obowiązek korzystania z kas fiskalnych online, przedsiębiorcy którzy nie zostali wymienieni w art. 145b ustawy o VAT mogą korzystać z kas fiskalnych online dobrowolnie. Wynika to z § 56 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących zgodnie z którym podatnicy, którzy:

 1. Nabyli kasę w okresie w którym obowiązywała decyzja ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydana na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków ich stosowania.
 2. Posiadają potwierdzenie wydane po dniu 1 września 2011 roku przez Prezesa Głównego Urzędu Miar informujące o tym, że kasa spełnia wymagania techniczne i funkcje wymienione w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT mogą je nadal używać pod warunkiem, że kasy zapewniają poprawność rozliczeń.

Art. 145a ust. 1 ustawy o VAT:

Z zastrzeżeniem art. 145b, podatnicy mogą prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które nie umożliwiają połączenia i przesyłania danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas, określonych w art. 111a ust. 3.

Jaką kasę fiskalną można kupić od 1 maja 2019?

W związku z tym, że od 1 stycznia 2020 roku pierwsza grupa podatników ma obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy online, na rynku dostępne będą nowe kasy fiskalne. Co ważne, obowiązek wymiany kas nie dotyczy wszystkich przedsiębiorców dlatego w sprzedaży dostępne będą również dotychczasowe kasy fiskalne z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii. Dokonując zakupu innej kasy niż kasa fiskalna online podatnik musi zweryfikować:

 • czy kasa posiada potwierdzenie wydane przez Prezesa Głównego Urzędu Miar,
 • czy wydane potwierdzenie jest nadal aktualne i na jaki okres zostało wydane.

Zgodnie z art. 8 nowelizacji ustawy o VAT wydane potwierdzenia zachowują moc przez okres, który uzależniony jest od rodzaju kasy fiskalnej, a mianowicie:

 • dla kas fiskalnych z papierowym zapisem kopii – nie dłużej niż do 31 sierpnia 2019 roku,
 • dla kas fiskalnych z elektronicznym zapisem kopii – nie dłużej niż do 31 grudnia 2022 roku.

Obowiązek wymiany dotychczasowych kas rejestrujących na kasę fiskalną online będzie dotyczył pozostałych podatników od 1 stycznia 2023 roku.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online – kto może skorzystać?

Dokonując zakupu kasy fiskalnej online podatnicy mogą skorzystać z ulgi w wysokości 90% ceny jej zakupu netto, nie więcej niż 700 zł jeżeli zakup kasy fiskalnej online nastąpił przed upływem 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Zgodnie z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT, ulga na zakup kasy fiskalnej online przysługuje podatnikom którzy:

 • znajdują się w wyżej wymienionych trzech grupach przedsiębiorców i rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej w obowiązującym terminie,
 • przed zakupem kasy fiskalnej online nie korzystali z kas fiskalnych z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii.

Ulga na zakup kasy fiskalnej online nie przysługuje podatnikowi w sytuacji, gdy dobrowolnie wymieni dotychczasową kasę fiskalną na kasę fiskalna online.

Ponadto, czynni podatnicy VAT uprawnieni do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej online mogą kwotę ulgi:

 • odliczyć od podatku należnego w deklaracji VAT za bieżący okres – jeżeli wartość ulgi nie przekracza podatku należnego za dany okres rozliczeniowy,
 • odliczyć od podatku należnego za okresy następne jeśli wartość ulgi w danym okresie rozliczeniowym będzie wyższa od wartości podatku należnego,
 • otrzymać zwrot różnicy na rachunek bankowy – w sytuacji, gdy kwota ulgi będzie wyższa niż kwota podatku VAT należnego.

Natomiast podatnicy korzystający ze zwolnienia z VAT zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej online mogą otrzymać na rachunek rozliczeniowy w terminie 25 dni na wniosek podatnika.

Przykład 1.

Pani Sandra prowadzi salon kosmetyczny i nabija sprzedaż na kasie fiskalnej z papierowym zapisem kopii. W dniu 31 lipca 2019 roku została zapełniona pamięć drukarki w związku z czym pani Sandra zmuszona jest do wymiany kasy. Czy wymieniając kasę fiskalną na kasę fiskalną online pani Sandra może skorzystać z ulgi na jej zakup?

Tak, przedsiębiorcy, którzy świadczą usługi kosmetyczne zostali wymienieni w grupach podmiotów którzy zobowiązani są do wymiany kas fiskalnych na kasy online. Pomimo tego, że pani Sandra wymieni dotychczasowa kasę fiskalną na kasę fiskalna online będzie mogła skorzystać z ulgi na jej zakup.

Przykład 2.

Pani Patrycja prowadzi sklep spożywczy i nabija sprzedaż na kasie fiskalnej z papierowym zapisem kopii. W dniu 1 lipca 2019 roku chce dobrowolnie wymienić dotychczasowa kasę na kasę fiskalną online. Czy w takiej sytuacji ulga na zakup kasy fiskalnej online będzie przysługiwała pani Patrycji?

Nie, w związku z tym, że prowadzenie sklepu spożywczego nie zostało wymienione jako działalność w której obowiązkowo musi zostać wykorzystana kasa fiskalna online pani Patrycja pomimo zakupu takiej kasy nie ma możliwości skorzystania z ulgi na jej zakup.

Przykład 3.

Pani Żaneta rozpoczęła prowadzenie działalności jako lekarz stomatolog. W związku z tym zamierza kupić kasę fiskalną online. Czy pani Żaneta może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej?

W przypadku, gdy pani Żaneta nie była wcześniej zobowiązana do ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej może skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online.

Przykład 4.

Pan Damian prowadzi usługi krótkotrwałego zakwaterowania i korzysta ze zwolnienia z VAT. W styczniu 2020 roku zakupił kasę fiskalną online. Ulga na zakup kasy fiskalnej online przysługująca panu Damianowi wynosi 700 zł. W jaki sposób pan Damian może skorzystać z ulgi?

Wystarczy, że pan Damian złoży w urzędzie skarbowym wniosek o zwrot ulgi na zakup kasy fiskalnej online. Urząd zwróci kwotę ulgi na rachunek bankowy pana Damiana w terminie 25 dni od dnia złożenia wniosku.

Zgodnie z art. 6 nowelizacji ustawy o VAT w przypadku gdy przedsiębiorcy zobowiązani są do wymiany dotychczasowej kasy fiskalnej na kasę fiskalną online, nie muszą zwracać ulgi na zakup poprzedniej kasy z papierowym lub elektronicznym zapisem kopii pomimo, że od dnia zakupu dotychczasowej kasy nie upłynął okres 3 lat.

Podatnikom, którzy zostali wymienieni w trzech grupach podmiotów zobowiązanych do używania kas fiskalnych online przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej online i dodatkowo nie muszą oni dokonywać zwrotu ulgi na zakup poprzedniej kasy fiskalnej.

Przykład 5.

Pan Krystian prowadzi zakład wulkanizacyjny. W 2019 roku zakupił kasę fiskalna z elektronicznym zapisem kopii i skorzystał z ulgi na jej zakup w kwocie 700 zł. Wraz ze zmianą przepisów w 2020 roku zobowiązany był zakupić kasę fiskalna online. Czy panu Krystianowi ponownie przysługuje ulga na zakup kasy fiskalnej online?

Tak, w związku z tym, że pan Krystian znajduje się w grupie podatników którzy mają obowiązek wymiany kas fiskalnych na kasy fiskalne online, może skorzystać z ulgi na jej zakup oraz nie musi dokonywać zwrotu ulgi z której skorzystał w 2019 roku (pomimo tego, że zaprzestał używania kasy przed upływem 3 lat).

Podsumowując, ulga na zakup kasy fiskalnej online nie przysługuje wszystkim przedsiębiorcom którzy kupią kasę fiskalną online. Z przywileju tego może skorzystać wyłącznie określona grupa podatników. Nowelizacja ustawy o VAT nie wprowadziła zmian w zakresie wysokości przysługującej ulgi oraz zwrotu ulgi na zakup kasy fiskalnej np. w przypadku zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzenie kas fiskalnych online to kolejny krok mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, ponieważ dzięki kasom online wystawiane paragony automatycznie przesyłane są do Centralnego Repozytorium Kas, co spowoduje większą kontrolę fiskusa nad sprzedażą dokonywana na rzecz osób prywatnych.

Źródło: Małgorzata Lewandowska, ekspert wFirma.pl

Oceń ten artykuł: