Rząd chce stworzyć przepisy regulujące działalność podmiotów inwestujących w najem nieruchomości

Rząd chce stworzyć przepisy regulujące działalność podmiotów inwestujących w najem nieruchomości

Rząd chce stworzyć przepisy regulujące działalność podmiotów inwestujących w najem nieruchomości

Prezes Rady Ministrów opublikował w Monitorze Polskim Zarządzenie nr 41 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do opracowania regulacji dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości (poz. 407).

Rząd bierze się za rynek najmu nieruchomości, a dokładnie chce stworzyć przepisy regulujące działalność podmiotów w ten rynek inwestujących. W związku z tym, z dniem 28 kwietnia 2021 r. Premier powołuje specjalny zespół, który zajmie się:

a) opracowaniem rekomendacji dla założeń rozwiązań legislacyjnych dotyczących podmiotów inwestujących w najem nieruchomości;

b) przygotowaniem propozycji rozwiązań legislacyjnych, o których mowa wyżej, wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji;

c) opracowaniem propozycji stanowiska do uwag zgłoszonych w toku rządowego procesu legislacyjnego do propozycji, o których mowa wyżej.

W skład zespołu wejdą:

1) przewodniczący zespołu – przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu;

2) pozostali członkowie:

a) przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,

b) przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,

c) przedstawiciel ministra właściwego do spraw instytucji finansowych w randze sekretarza stanu albo podsekretarza stanu,

d) przedstawiciel Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

e) przedstawiciel Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego;

3) sekretarz zespołu – wyznaczony przez przewodniczącego zespołu pracownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach mieszkalnictwa w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Przewodniczący zespołu będzie mógł zapraszać do udziału w pracach: Prezesa Narodowego Banku Polskiego; Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego; Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.; oraz Prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. – na prawach członka zespołu. Będzie mógł zapraszać także przedstawicieli innych organów, ekspertów, którzy będą mogli uczestniczyć w pracach z głosem doradczym.

Po opracowaniu rozwiązań i ich ogłoszeniu, a następnie po przedłożeniu Radzie Ministrów sprawozdania z realizacji powierzonych zadań, zespól zostanie rozwiązany.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: