Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości duże zmiany w Kodeksie karnym cechuje nadmierna represyjność

Proponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości duże zmiany w Kodeksie karnym cechuje nadmierna represyjność

1 października Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował opinię do proponowanych przez resort sprawiedliwości zmian w Kodeksie karnym. Stwierdza w niej, że są one nad wyraz surowe i nieuzasadnione policyjnymi statystykami ani regułami ustanawiania kar.

Rzecznik Praw Obywatelskich na temat proponowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowelizacji prawa karnego mówi wprost: cechuje ją nadmierna represyjność, a wiele poszczególnych rozwiązań budzi uzasadnione zastrzeżenia. Swoje uwagi przekazał sekretarzowi stanu w MS.

RPO podsumowuje, że prócz zaostrzenia sankcji za czyny zabronione określone w części szczególnej Kodeksu karnego, nadmierną represyjność prawa karnego spowodują zmiany systemowe, proponowane w jego części ogólnej. Rzecznik wskazuje m.in. na:

– rezygnację z kary 25 lat pozbawienia wolności oraz podniesienie górnej granicy kary pozbawienia wolności z 15 do 30 lat, a w konsekwencji również podwyższenie maksymalnego wymiaru kary łącznej, poprzez ustanowienie, że kara pozbawienia wolności ma trwać najkrócej miesiąc a najdłużej 30 lat;

– rozszerzenie stosowania środków karnych, w tym obligatoryjne ich orzeczenie w sytuacjach, w których obecnie jest ono fakultatywne;

– stosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary wobec tzw. małego świadka koronnego tylko na wniosek prokuratora;

– podniesienie dolnej granicy kary wymierzanej w warunkach recydywy specjalnej wielokrotnej, dodanie recydywy specjalnej odnoszącej się do przestępstw przeciwko wolności seksualnej, przedłużenie okresu po zakończeniu okresu próby, w którym można zarządzić wykonanie kary warunkowo zawieszonej;

– wyłączenie możliwości zamiany zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności;

– wydłużenie okresu próby dla warunkowo zwolnionej osoby skazanej na karę dożywotniego pozbawienia wolności;

– przedłużenie okresu przedawnienia zbrodni zabójstwa;

– przyznanie organom ścigania dodatkowych możliwości przedłużania okresu przedawnienia.

Jak podnosi RPO: „W doktrynie prawa karnego od dawna wyrażany jest pogląd, -poparty licznymi badaniami kryminologów – że o zapobiegawczym wpływie kary nie stanowi bynajmniej jej surowość, lecz nieuchronność. (…) Zaostrzenie polityki karnej nie znajduje uzasadnienia także w świetle danych statystycznych Policji. Wynika z nich, że przynajmniej od 10 lat przestępczość w Polsce jednoznacznie wykazuje tendencję spadkową” (www. bip.brpo.gov.pl).

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: