Projekt rozporządzenia ws. wystawiania faktur

Projekt rozporządzenia ws. wystawiania faktur

W czwartek 21 października Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował projekt rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur. Nowy akt prawny ma określić przypadki, w których faktury będą mogły zawierać węższy zakres danych, jak i sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania, a także późniejszy termin wystawienia faktury.

W art. 106e Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług wskazany jest katalog danych, jakie powinna zawierać faktura VAT. Z kolei zgodnie z art. 31a ust. 1, w przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni  dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. A jak stanowi art. 106i, fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano
usługę.

Zgłoszonym 21 października 2021 r. projektem rozporządzenia minister finansów chce określić przypadki, w których faktury będą mogły zwierać mniej informacji, niż wymagane przez art. 106e. Będą to faktury dokumentujące:

1) dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od VAT na podstawie art. 43
ust. 1 pkt 2–6, 8–36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy, a więc zwolnione z VAT w drodze rozporządzenia ministra finansów – które powinny zawierać tylko:

 1. a) datę wystawienia,
  b) numer kolejny,
  c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich
  adresy,
  d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  f) cenę jednostkową towaru lub usługi,
  g) kwotę należności ogółem,
  h) wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z 11.12.2006, str. 1, z późn. zm.) lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku;

2) świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7, 37–41
ustawy, które powinny zawierać:
a) dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b,
b) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług,
c) nazwę usługi,
d) kwotę, której dotyczy dokument;

3) dostawę towarów lub świadczenie usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 113
ust. 1 i 9 ustawy, które powinny zawierać dane, o których mowa w pkt 1 lit. a–g;

4) przejazdy autostradą płatną lub przejazdy na dowolną odległość, wystawiane w formie
biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, które powinny zawierać:

 1. a) numer i datę wystawienia,
  b) imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
  c) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
  d) informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
  e) kwotę podatku,
  f) kwotę należności ogółem;

5) świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są
opłaty trasowe, z wyjątkiem usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 0%,
wystawiana za okresy miesięczne przez Centralne Biuro Opłat Trasowych (CRCO)
Europejskiej Organizacji do Spraw Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej
(EUROCONTROL) w imieniu Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, które powinny zawierać:
a) dane, o których mowa w pkt 4,
b) określenie nabywcy usług,
c) informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Natomiast w projektowanym Rozdziale 3 rozporządzenia zostanie określony inny niż w art. 31a ust. 1 sposób przeliczania wykazywanych na fakturach kwot w walutach obcych, stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Zgodnie z § 4 projektu, kwoty wyrażone w euro wykazywane na fakturze dokumentującej świadczenie usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, przelicza się na złote według średniego miesięcznego krzyżowego kursu zamknięcia obliczonego przez Grupę Reutera na podstawie dziennego kursu kupna euro z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wykonano usługę.

Natomiast kwoty wykazywane na fakturach dokumentujących usługi wstępu na imprezy masowe wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote zgodnie z przepisami celnymi stosowanymi na potrzeby obliczania wartości celnej importowanych towarów.

Projektowane rozporządzenie stanowi również, że w przypadku usług w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, za które pobierane są opłaty trasowe, fakturę wystawia się nie później niż
28. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano tę usługę.

Planowany termin wejścia w życie nowych regulacji to 1 listopada 2021 r.

 

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: