Nowelizacja prawa celnego

Nowelizacja prawa celnego

Nowelizacja prawa celnego

W czwartek 8 kwietnia Prezydent podpisał Ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja modyfikuje reguły naliczania należności celnych i podatkowych oraz opłaty paliwowej i emisyjnej w związku z importem towarów. Wprowadza również nowe regulacje dotyczące identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych.

 Jakie zmiany wprowadza ustawa? W zakresie importu towarów organy będą przeprowadzać tylko jedno postępowanie dla określenia: należności celnych, VAT, podatku akcyzowego, opłaty paliwowej oraz opłaty emisyjnej.

Mniej sformalizowana będzie procedura wpisu do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Prowadzić go będzie Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Podobnie nadmierny formalizm zostanie zniesiony w zakresie wpisu na listę agentów celnych. W obu przypadkach: wykazu gwarantów i listy agentów, wpis dokonywany będzie na podstawie decyzji, odpowiednio: Szefa KAS i Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

Osoby nieprowadzące działalności gospodarczej albo niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT, a które nie posiadają miejsca zameldowania na terytorium RP (cudzoziemcy), będą teraz mogły uzyskać numer PESEL.

Uproszczeniu mają ulec procedury postępowań dotyczących gier hazardowych, m.in. dzięki możliwości przekazywania do urzędów niektórych informacji drogą elektroniczną. Naczelnik właściwego urzędu celno-skarbowego uzyska kompetencje do nakładania kar pieniężnych na przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz dostawców usług płatniczych za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o grach hazardowych.

Opłata paliwowa będzie zwracana na zasadach określonych dla zwrotu podatku akcyzowego. Organem właściwym do przyjmowania informacji o opłacie emisyjnej w zakresie importu paliw silnikowych stanie się naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Nowe przepisy zaczną obowiązywać pierwszego dnia miesiąca następnego po dniu ogłoszenia, a wic najprawdopodobniej od 1 maja 2021 r. Wyjątkiem jest regulacja art. 13, dotycząca zmian w ustawie o doręczeniach elektronicznych, która wchodzi w życie 1 lipca 2021 r., oraz regulacja art. 12, a więc dotycząca zmian w ustawie o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, która zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2022 r.

Redakcja Portalu Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: