Nowe prawo zamówień publicznych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii poinformowało we wtorek 15 października o podpisaniu przez Prezydenta nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, której nowe zasady mają zreformować system zamówień publicznych w Polsce.

Jak informuje ministerstwo, w wielu branżach zamówienia publiczne są źródłem ponad połowy przychodów firm, a w niektórych, jak np. branża budowlana, są wręcz kluczowe. Stąd też niewłaściwie przeprowadzone postępowania w zakresie zamówień publicznych, zbyt restrykcyjne obwarowania umów, czy też brak współpracy ich stron mogą prowadzić nawet do upadku firm. Dlatego też MPiT, forsując zmianę polskiego prawa zamówień publicznych, zapowiada stworzenie przyjaznego środowiska do zwiększenia dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do zamówień publicznych. Pozostałe postulaty, to: poprawa niskiej konkurencyjności i spadającego zainteresowania wykonawców rynkiem zamówień publicznych, zniwelowanie braku równowagi między pozycją wykonawcy a zamawiającego, ukierunkowanie zamówień na wybór rozwiązań najbardziej efektywnych, a nie najtańszych, zmianę warunków zamówień tak, by wykonawcy mogli ukierunkowywać swoje działania na uzyskaniu najlepszej jakości produktów lub usług, a nie, jak dotąd, na spełnieniu warunków formalnych przetargu, czy też poprawa systemu kontroli zamówień publicznych, między innymi poprzez zwiększenie dostępności do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych.

W związku z powyższymi postulatami, nowe Prawo zamówień publicznych ma:

  1.  charakteryzować zasada efektywności – czyli przetargi mają być nakierowane na uzyskanie produktu jak najlepszej jakości, po takiej cenie, by zamawiający mógł następnie sam zbyć ten produkt po konkurencyjnej cenie,
  2. nakazywać zamawiającym kreowania umów z podwykonawcami na równie korzystnych warunkach, jak z wykonawcami,
  3. zapewnić poprawę płynności finansowej wykonawców, m.in. poprzez obowiązkowe częściowe płatności i zaliczki, czy obniżenie maksymalnej wysokości wadium,
  4.  wprowadzić procedurę uproszczoną poniżej tzw. progów unijnych oraz uproszczenia w innych trybach i konkursach,
  5. wprowadzić katalog klauzul abuzywnych, które naruszają równowagę stron, oraz wdrożyć nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zaistnienia komplikacji w realizacji zamówienia,
  6.  wprowadzić zasadę współdziałania zamawiającego z wykonawcą przy realizacji zamówienia, oraz koncentrować ogłoszenia o zamówienia w jednym, dostępnym dla wszystkich miejscu – Biuletynie Zamówień Publicznych,
  7.  usprawnić postępowanie skargowe na orzeczenia KIO, w których sprawach orzekać mają składy 3-osobowe, a obniżce ma ulec opłata od skargi, a wydłużeniu do 14 dni termin na jej wniesienie,
  8.  wyznaczyć jeden Sąd Okręgowy w Warszawie do rozpoznawania spraw z zakresu zamówień publicznych,
  9.  umożliwić załatwianie największych sporów przetargowych ugodowo, poprzez możliwość zwrócenia się przez strony do sądu polubownego
  10.  usprawnić system kontroli poprzez powołanie Komitetu ds. Kontroli w Zamówieniach Publicznych.

Dodatkowo, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ma propagować dobre praktyki wspierające zmawiających, publikować sprzeczne z nowym PZP klauzule abuzywne, oraz wyjaśniać wątpliwości interpretacyjne, a także utworzyć w podległym sobie urzędzie specjalną infolinię dla przedsiębiorców i zamawiających. Nowe, podpisane przez Prezydenta prawo zamówień publicznych, ma wejść w życie w 2021 roku.

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: