Ile pieniędzy przy sobie musi mieć cudzoziemiec odbywający staż w Polsce?

27 kwietnia 2019 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec odbywający staż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2019, poz. 777).

 

Przybywający do Polski celem odbycia stażu cudzoziemiec, musi udowodnić posiadanie środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, w wysokości minimum:

 

  • 200 zł, jeśli przybył z państwa sąsiadującego z Polską;
  • 500 zł, jeśli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej niesąsiadującego z Polską lub z państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z Konfederacji Szwajcarskiej;
  • 2500 zł, jeśli przybył z innego państwa, niż wskazane wyżej.

 

Posiadanie takich samych kwot cudzoziemiec musi wykazać w odniesieniu do każdego z członków swojej rodziny, z którymi przybywa do Polski lub przebywa na jej terytorium, w odpowiednich wysokościach w zależności od kraju przybycia tego członka.

 

Honorowanymi dokumentami, potwierdzającymi posiadanie wskazanych środków są:

1) czek podróżny;

2) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;

3) zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) zaświadczenie wydane przez organizatora stażu o pokryciu tych kosztów w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

Oceń ten artykuł: