Do 60 mln kary dla podmiotów zbiorowych

Jak informuje na swoim portalu Ministerstwo Sprawiedliwości, we wtorek 8 stycznia 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Przewiduje on wysokie kary dla przedsiębiorców za czyn zabroniony pod groźbą kary jako przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Projekt ustawy przewiduje możliwość orzekania kar pieniężnych w wysokości od 30 000 do 30 000 000 zł. Wśród przykładowych czynów zabronionych, do których przepisy ustawy będą mieć zastosowanie, Ministerstwo Sprawiedliwości wymienia: spowodowanie skażenia środowiska lub wypadku wskutek niedbalstwa firmy, ukrywanie usterek produktów, świadome oszustwo klientów co do właściwości produktu, korupcja. W wyjątkowych sytuacjach, na przedsiębiorstwo, które dopuściło się takich czynów może zostać nałożona kara nawet 60 000 000 zł.

„Jeżeli organy podmiotu zbiorowego, a w szczególności wyznaczony organ podmiotu zbiorowego nadzorujący przestrzeganie zasad i przepisów regulujących działalność podmiotu lub osoby sprawujące nadzór wewnętrzny nie przeprowadziły postępowania wyjaśniającego lub nie usunęły stwierdzonych w ramach tego postępowania nieprawidłowości lub naruszeń, które ułatwiły lub umożliwiły popełnienie czynu zabronionego, sąd, uznając podmiot zbiorowy za odpowiedzialny za czyn zabroniony, może wymierzyć karę pieniężną, o której mowa art. 15 pkt l, do górnej granicy zwiększonej dwukrotnie” (art. 12 Projektu ustawy z dnia 21 grudnia 2018 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary).

W szczególnych przypadkach sąd może orzec o rozwiązaniu podmiotu zbiorowego. Teraz projektem ustawy zajmie się Sejm.

 

Autor: Portal Skarbiec.biz

 

Oceń ten artykuł: