Spółka przedterminowo rozwiązała ze zleceniobiorcą umowę o świadczenie usług, wypłacając mu przy tym wynagrodzenie za okres wypowiedzenia oraz premie uznaniowe. Powzięła wątpliwość, czy będzie

W środę 16 marca w Dzienniku Ustaw RP ukazało się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za

Z dniem 31 grudnia 2021 r. upływa termin na ujawnienie informacji o realizowanej w 2020 roku strategii podatkowej i na zawiadomienie o tym fakcie

3 grudnia Minister Finansów opublikował projekt rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (nr z wykazu 467).