KBC Ameryka FIZ

KBC Ameryka FIZ

Fundusz inwestycyjny z ochroną kapitału w Dniu Zapadalności

Informacje podstawowe

Typ funduszu z ochroną kapitału
Fundusz docelowy GLOBAL PARTNERS – PL KBC KAPITAL 2
Syntetyczny wskaźnik ryzyka i zysku dla funduszu docelowego (min. 1 – maks.7)* 3
Minimalny zapis 1000,00
Dzień zapadalności 10.09.2014
Pierwszy dzień wykupu 10.12.2012
Ochrona kapitału w dniu zapadalności 100%
Cena emisyjna certyfikatu 100,00

Polityka inwestycyjna

AMERYKAŃSKIE SPÓŁKI
Zysk w funduszu zależny jest od tego, jak będzie zachowywał się koszyk składający się z 30 specjalnie wybranych spółek, notowanych głównie na amerykańskiej giełdzie lub osiągających znaczne dochody na terenie USA.

Spółki amerykańskie stanowią 87% wartości koszyka (pozostałe pochodzą z Wielkiej Brytanii 7% i Szwajcarii 6%). Co więcej do funduszu wybrano spółki z różnorodnych sektorów.

KONSTRUKCJA "PLAIN VANILLA"

"Plain vanilla" to konstrukcja, w której ważne są głównie dwie wartości: wartość początkowa koszyka oraz wartość końcowa koszyka spółek. Zysk klienta zależny jest od zmiany wartości tego koszyka, przy czym Inwestor uczestniczy w tym wzroście w 85% (tzw. partycypacja).

OCHRONA KAPITAŁU

Ochrona kapitału w inwestycji to po prostu bufor bezpieczeństwa. Na wypadek niekorzystnej sytuacji rynkowej inwestor dzięki ochronie kapitału na koniec inwestycji otrzyma zainwestowany kapitał. Opłata za nabycie certyfikatów jest bezzwrotna.

Dane aktualne na dzień 04.03.2014 r.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bieżące informacje na temat funduszy KBC

[11.03.2008] Przydział certyfikatów funduszy KBC TFI
KBC TFI dokonało przydziału certyfikatów inwestycyjnych serii A funduszy KBC Extra Profit FIZ oraz KBC Index Małych i Średnich Spółek FIZ. W obu przypadkach subskrypcją objętych było 10 mln certyfikatów inwestycyjnych o łącznej wartości 1 mld zł.

[24.09.2007] Rozpoczęcie dystrybucji funduszu KBC Akcji Małych i Średnich Spółek
Od połowy października w placówkach Kredyt Banku oraz KBC Securities na terenie całego kraju trwa sprzedaż jednostek uczestnictwa funduszu KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO jest funduszem typowo akcyjnym, który dąży do długoterminowego wzrostu wartości aktywów, dzięki inwestycjom głównie w akcje małych i średnich spółek o dobrej sytuacji fundamentalnej lub silnie niedowartościowanych. Od 70% do 100% aktywów funduszu inwestowanych jest w akcje, przy czym udział akcji małych i średnich spółek nie będzie niższy niż 60% aktywów funduszu. Pozostała część aktywów może być inwestowana w inne kategorie lokat. W przypadku dobrej koniunktury na giełdzie fundusz umożliwia uzyskanie ponadprzeciętnych zysków z inwestycji.

[22.09.2007] Zapadalność funduszu KB Kapitał Plus III FIZ
10 lipca br. zgodnie z postanowieniami statutu KB Kapitał Plus III FIZ był dniem zapadalności tego funduszu. Ostatni wykup certyfikatów inwestycyjnych odbył się bez konieczności składania żądań wykupienia, po cenach obowiązujących w dniu zapadalności, wartość certyfikatu w tym dniu wynosiła 130,20 zł. W dniu zapadalności inwestor miał zagwarantowaną stopę zwrotu zależną od wzrostu koszyka indeksów 50% S&P500, 30% DJ Eurostoxx 50 oraz 20% Nikkei 225, nie więcej jednak niż maksymalna stopa zwrotu 30% i nie mniej niż minimalna ustalona na poziomie 8%. W okresie trwania 3-letniej inwestycji nastąpił wzrost instrumentów bazowych: S&P500 o ponad 30%, DJ Eurostoxx 50 o prawie 60% oraz Nikkei225 o ponad 40%. Dzięki temu inwestorzy osiągnęli stopę zwrotu w wysokości 30,2%.

[22.09.2007] Fundusz parasolowy w KBC TFI
W dniu 13 września 2007 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. uzyskało decyzjęKomisji Nadzoru Finansowego zezwalającą na przekształcenie funduszy inwestycyjnych otwartych zarządzanych przez Towarzystwo w jeden fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami pod nazwą KBC PARASOL Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

[08.05.2007] Nowe fundusze w ofercie KBC
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych KBC rozpoczęło subskrypcję dwóch nowych funduszy inwestycyjnych: KBC Rynków Azjatyckich FIZ oraz KBC Index Nieruchomości II FIZ.

[07.03.2007] Fundusz KBC Atlantycki na giełdzie
Uchwałą Nr 155/2007 zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wprowadził z dniem 20 marca 2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 448.982 certyfikaty inwestycyjne serii A wyemitowane przez KBC ATLANTYCKI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

[23.02.2007] Nowe fundusze ochrony kapitału w KBC
KBC TFI S.A. wprowadza na rynek dwa nowe fundusze inwestycyjne gwarantujące ochronę zainwestowanego kapitału: KBC Kapitał Plus IV FIZ oraz KBC Europejski FIZ.

Oceń ten artykuł: