Fundusze inwestycyjne BPH TFI


Fundusze AIG

BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2

(14-10-2010) Fundusz będzie inwestował w najbardziej stabilne nieruchomości, głównie w segmencie nieruchomości biurowych, a także centrów handlowych i obiektów magazynowych, dążąc do osiągnięcia stałych przychodów z tytułu długoterminowych umów najmu. W celu zwiększenia potencjalnych zysków Fundusz będzie również realizował inwestycje polegające na budowie lub przebudowie tego typu obiektów przy współpracy z firmami deweloperskim.

Informacje o Funduszu
Poziom ryzyka (według BPH TFI) Umiarkowane
Data rozpoczęcia działalności21 lipca 2008
Minimalna wpłata1 000 PLN
Pozyskane aktywa74 mln PLN na dzień 23 lipca 2008
Aktywa funduszu78,3 mln PLN na dzień 30 września 2010
Wartość portfela nieruchomości14,1 mln PLN na dzień 30 września 2010
Osiągnięta stopa zwrotu od początku działalności funduszu do dnia 30.09.20106,9%
Cena emisyjna certyfikatu98 PLN

Zasady działania Funduszu
Fundusz zostanie utworzony na czas nieokreślony i jest skierowany do osób zainteresowanych inwestycją długoterminową. W celu umożliwienia Inwestorom zamknięcia inwestycji Fundusz będzie prowadził wykup certyfikatów oraz przewiduje wprowadzenie certyfikatów do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wykorzystanie środków z emisji certyfikatów:
Po zamknięciu subskrypcji rozpocznie się budowanie Portfela Inwestycji Docelowych. Proces ten może trwać do 24 miesięcy. Ze względu na przyjętą strategię działania, w początkowym okresie działalności portfel inwestycji Funduszu może charakteryzować się koncentracją na kilku wybranych projektach na rynku nieruchomości. W późniejszym okresie liczba projektów w portfelu inwestycyjnym Funduszu będzie stopniowo zwiększana. W przypadku, gdy w ocenie Funduszu na rynku nieruchomości dostępne będą kolejne atrakcyjne inwestycje, Fundusz nie wyklucza przeprowadzenia dodatkowej emisji certyfikatów.

Dodatkowa emisja certyfikatów:
Po wykorzystaniu środków z pierwszej emisji certyfikatów możliwe jest przeprowadzenie przez Fundusz dodatkowej emisji. Statut Funduszu gwarantuje inwestorom prawo pierwszeństwa do nabycia certyfikatów z nowej emisji. Stopniowe zwiększanie aktywów Funduszu będzie zwiększać efektywność ich wykorzystania poprzez skrócenie czasu, w którym środki z emisji zostaną zainwestowane w przedsięwzięcia na rynku nieruchomości, co umożliw wypracowanie atrakcyjnej stopy zwrotu z inwestycji.

Zasady wykupu certyfikatów:
Fundusz będzie dokonywał wykupu certyfikatów co najmniej raz w roku kalendarzowym, począwszy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 6 rok obrotowy. Wykup będzie następował według aktualnej wartości aktywów netto Funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny. Liczba certyfikatów podlegających wykupowi w danym roku może zostać ograniczona do 20% ogólnej liczby certyfikatów wyemitowanych w ramach wszystkich emisji Funduszu. Fundusz wykupuje certyfikaty inwestycyjne na żądanie Uczestnika po ogłoszeniu przez Fundusz zamiaru dokonania wykupu certyfikatów, bez pobierania opłaty manipulacyjnej.

Ponadto, po zakończeniu subskrypcji i dokonaniu przydziału, Towarzystwo przewiduje wprowadzenie certyfikatów Funduszu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych. Wprowadzenie certyfikatów do obrotu giełdowego umożliwi zakończenie inwestycji w wybranym przez Inwestora momencie.

Szczegółowe informacje dotyczące BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 dostępne są w prospekcie emisyjnym.

Powyższy materiał ma charakter reklamowy i nie stanowi wyłącznej podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Szczegółowy opis warunków subskrypcji, czynników ryzyka i opłat oraz inne informacje dotyczące nabywania certyfikatów serii A BPH Funduszy Inwestycyjnego Zamkniętego Sektora Nieruchomości 2, znajdują się w Prospekcie Emisyjnym udostępnionym w siedzibach: BPH TFI, Oferującego (Kraków, Al. Pokoju 1), na: www.bphtfi.pl lub www.bm.bph.pl, oraz www.dibre.com.pl. Fundusz nie gwarantuje realizacji celu inwestycyjnego oraz osiągnięcia określonego wyniku. Uczestnik Funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.

>>> POWRÓT
do zestawienia towarzystw funduszy inwestycyjnych

Nota prawna: Przed użyciem strony "BPH TFI Fundusz Inwestycyjny" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: