Templeton Global Bond Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton Global Bond Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton Global Bond Fund jest osiągnięcie, zgodnie z zasadami ostrożnego zarządzania inwestycjami, jak najwyższego łącznego zwrotu z inwestycji, na co składa się połączenie dochodu z odsetek i wzrostu wartości kapitału i zysków z kursów wymiany walutowej.

Templeton Global Bond Fund będzie starał się wypełnić tę strategię poprzez lokowanie aktywów przede wszystkim w portfel papierów dłużnych o stałym i zmiennym oprocentowaniu oraz w obligacje emitowane przez rządy, instytucje związane z rządem oraz korporacje na całym świecie. Fundusz może również lokować swoje aktywa, z uwzględnieniem ograniczeń inwestycyjnych, w papiery wartościowe bądź produkty strukturalne powiązane z aktywami bądź walutami dowolnego kraju. Fundusz może również nabywać obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe, zorganizowane lub wspierane przez szereg rządów krajów, takie jak Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju lub Europejski Bank Inwestycyjny.

Templeton Global Bond Fund może nabywać papiery wartościowe o stałym dochodzie i obligacje w dolarach amerykańskich i innych walutach, i może lokować aktywa w instrumenty udziałowe pod warunkiem, iż są one wynikiem zamiany lub wymiany akcji uprzywilejowanych lub obligacji.

Podstawową walutą Templeton Global Bond Fund jest dolar amerykański.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton Global Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: