Templeton European Total Return Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton European Total Return Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton European Total Return Fund jest osiągnięcie, zgodnie z zasadami ostrożnego zarządzania inwestycjami, jak najwyższego łącznego zwrotu z inwestycji, w co wchodzi połączenie dochodu z odsetek, wzrostu wartości kapitału i zysków z wymiany walutowej poprzez lokowanie aktywów w portfel papierów dłużnych o oprocentowaniu stałym i zmiennym oraz obligacje emitentów rządowych, związanych z rządem i korporacyjnych w Europie.

Templeton European Total Return Fund może również, biorąc pod uwagę ograniczenia inwestycyjne, lokować swoje aktywa w papiery wartościowe lub produkty strukturalne, w których instrument inwestycyjny powiązany jest lub jego wartość jest pochodną innego papieru wartościowego powiązanego z aktywami bądź walutami dowolnego kraju europejskiego. Konkretniej zaś, fundusz może nabywać obligacje wydane przez rządy i instytucje ponadnarodowe zorganizowane bądź wspierane przez szereg rządów krajowych. Fundusz może również nabywać papiery wartościowe emitowane w wyniku sekurytyzacji, obligacje zamienne, jak również wykorzystywać transakcje terminowe typu forwards i futures lub opcje na takie transakcje, w tym na obligacje rządowe krajów europejskich. Aktywa funduszu będą ulokowane głównie (tj., co najmniej dwie trzecie aktywów z wyłączeniem dodatkowych aktywów płynnych) w papiery wartościowe emitentów europejskich.

Templeton European Total Return Fund może lokować swoje aktywa w papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym i nieinwestycyjnym, przy czym maksymalna lokata aktywów netto funduszu w papiery o ratingu nieinwestycyjnym może wynosić 30 %, w co wchodzą papiery korporacyjne o wysokim oprocentowaniu, papiery poza obrotem giełdowym, obligacje globalne oraz waluty krajów rynków wschodzących, z czego maksymalnie 10 % łącznych aktywów netto funduszu może być lokowane w papiery wartościowe przeterminowane.

Lokaty w papiery wartościowe przeterminowane wiążą się z wyższym stopniem ryzyka, co opisano dokładniej w rozdziale "Zasady zabezpieczania i inne czynniki ryzyka" w prospekcie informacyjnym. Dodatkowo, fundusz może uzyskać ekspozycję na indeksy rynków dłużnych poprzez lokowanie aktywów w opartych na indeksie pochodnych finansowych i swapach ryzyka kredytowego.

Podstawową walutą Templeton European Total Return Fund jest euro.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton European Total Return Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: