Franklin Mutual European Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin Mutual European Fund

Podstawową strategią inwestycyjną funduszu Franklin Mutual European Fund jest wzrost wartości kapitału, który czasem może mieć charakter krótkoterminowy.

Fundusz Franklin Mutual European Fund będzie lokować swoje aktywa przede wszystkim w instrumenty udziałowe oraz dłużne zamienne bądź potencjalnie zamienne na akcje zwykłe lub uprzywilejowane spółek zarejestrowanych bądź prowadzących działalność głównie w krajach Europy, które w przekonaniu menadżera inwestycji można nabyć poniżej ich aktualnej wartości w oparciu o pewne uznane lub obiektywne kryteria (wartość faktyczną). Obejmują one akcje zwykłe, akcje uprzywilejowane i instrumenty zamienne.

Franklin Mutual European Fund będzie lokował znaczną większość swoich ulokowanych łącznych aktywów netto (które definiowane są jako aktywa funduszu pomniejszone o środki pieniężne i ich odpowiedniki) w papiery wartościowe emitentów zarejestrowanych w myśl ustawodawstwa krajów europejskich bądź takich, których podstawowym miejscem działalności są kraje europejskie. Do celów inwestycji funduszu za kraje europejskie będzie się przyjmować wszystkie kraje, które są członkami Unii Europejskiej, Wielką Brytanię, Europę Wschodnią i Zachodnią oraz te rejony Rosji i byłego Związku Radzieckiego, które uważane są za część Europy.

Fundusz obecnie zamierza lokować swoje aktywa głównie w papiery wartościowe emitentów zachodnioeuropejskich. Fundusz będzie na ogół lokował aktywa w papiery wartościowe co najmniej pięciu różnych krajów, choć w pewnych okolicznościach może lokować wszystkie swoje aktywa w jednym kraju. Fundusz może również lokować do 10% swoich łącznych aktywów netto w papiery wartościowe amerykańskich i innych nie-europejskich emitentów. Fundusz może również dążyć do lokowania aktywów w papiery wartościowe firm objętych fuzją, konsolidacją, likwidacją lub reorganizacją lub podlegających ofercie przetargu lub wymiany, jak również może uczestniczyć w takich transakcjach.

W mniejszym stopniu fundusz może również nabywać długi i uczestnictwo w nich, zarówno gwarantowane jak i niegwarantowane, firm-dłużników podczas ich reorganizacji lub restrukturyzacji finansowej.

Podstawową walutą Franklin Mutual European Fund jest euro.

Więcej informacji: Ulotka informacyjna | Prospekt informacyjny

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Myślisz o inwestycji w Fundusz Franklin Mutual European Fund?

Myślisz o inwestycji w fundusz inwestycyjny Templeton Asian Growth Fund? Jeśli tak, to warto abyś wypełnił poniższy formularz kontaktowy Deutsche Bank PBC. W ciągu 48 godzin po jego wypełnieniu przedstawiciel banku skontaktuje się z Tobą, aby przedstawić Ci szczegóły oferty funduszy i umówić się spotkanie.

Wysłanie formularza nie wiąże się z żadnymi opłatami.

CZĘŚĆ I: TWOJE DANE OSOBOWE

Aby wysłać formularz, musisz wypełnić wszystkie rubryki od nr 1 do nr 6.

1. Imię:
2. Nazwisko:
3. Miejscowość:
4. Województwo / Zagranica:
5. Telefon:
6. E-mail:


CZĘŚĆ II: JAKIM PRODUKTEM FINANSOWYM JESTEŚ ZAINTERESOWANY?

Aby wybrać produkt finansowy, który Cię interesuje, zaznacz okienko po jego lewej stronie. Aby przejść do strony opisującej wybrany produkt, kliknij na odpowiedni link.

PRODUKTY INWESTYCYJNE:

Zagraniczne fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze Franklin Templeton
Interesują mnie fundusze Merrill Lynch

Krajowe fundusze inwestycyjne

Interesują mnie fundusze ING
Interesują mnie fundusze AIG
Interesują mnie fundusze Allianz
Interesują mnie fundusze Arka
Interesują mnie fundusze Legg Mason
Interesują mnie fundusze DWS
Interesują mnie fundusze Skarbiec
Interesują mnie fundusze Union Investment

Fundusze hedgingowe

Interesuje mnie fundusz Superfund

CZĘŚĆ III: DODATKOWE INFORMACJE

Określ poniżej kwotę pożyczki albo inwestycji (możesz podać szacunkową wysokość). Pozostałe pola w tej części (komentarz i cel pożyczki) są nieobowiązkowe.

Kwota planowanej inwestycji:

Cel planowanej inwestycji:

Twój komentarz:

CZĘŚĆ IV: ZAKOŃCZENIE

Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i potwierdzić rzetelność informacji, jakie podałeś.

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w przesyłanym zapytaniu wyłącznie dla potrzeb Deutsche Bank PBC S.A. oraz podmiotów z nim współpracujących w zakresie procesu sprzedaży zamawianych produktów oraz dla celów marketingowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z zm.)."

tak nie

"Oświadczam, że dane wprowadzone powyżej są prawdziwe."

tak

 


Jeśli masz jakieś uwagi do działania formularza NAPISZ DO NAS.

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz inwestycyjny Franklin Mutual European Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: