Templeton China Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton China Fund

Podstawową strategią inwestycyjną funduszu Templeton China Fund jest wzrost wartości kapitału; fundusz dąży do się realizowania tej strategii poprzez politykę inwestowania głównie w instrumenty udziałowe spółek:

(i) zarejestrowanych zgodnie z ustawodawstwem bądź też mających swoje siedziby główne w Chińskiej Republice Ludowej ("Chiny"), Hongkongu lub Tajwanie lub,
(ii) które czerpią znaczną część swoich dochodów z towarów i usług sprzedawanych bądź produkowanych, bądź też mają zasadniczą część swoich aktywów, w Chinach, Hongkongu lub Tajwanie.

Fundusz Templeton China Fund może również lokować swoje aktywa w instrumenty udziałowe spółek:

(i) dla których podstawowym rynkiem obrotu papierami wartościowymi są Chiny, Hongkong lub Tajwan lub,
(ii) które są powiązane z aktywami bądź walutami Chin, Hongkongu lub Tajwanu.

Ponieważ jednak taka strategia inwestycyjna ma większe szanse powodzenia przy elastycznej i dostosowywanej do konkretnych warunków polityce inwestycyjnej, fundusz może również poszukiwać możliwości lokaty w inne typy papierów wartościowych, takie jak: akcje uprzywilejowane, papiery zamienne na akcje zwykłe, papiery dłużne korporacyjne i rządowe w dolarach amerykańskich lub innych walutach.

Podstawową walutą Templeton China Fund jest dolar amerykański.

Lokaty w kraje o rynkach wschodzących wiążą się z wyższym stopniem ryzyka, co opisano dokładniej w rozdziale "Zasady zabezpieczania i inne czynniki ryzyka" w prospekcie informacyjnym.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton China Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: