Templeton Emerging Markets Bond Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Templeton Emerging Markets Bond Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Templeton Emerging Markets Bond Fund jest osiągnięcie, zgodnie z zasadami ostrożnego zarządzania inwestycjami, jak najwyższego łącznego zwrotu z inwestycji, na co składa się połączenie dochodu z odsetek i wzrostu wartości kapitału.

Fundusz Templeton Emerging Markets Bond Fund będzie starał się realizować tę strategię poprzez politykę inwestowania głównie w papiery dłużne o dochodzie stałym i zmiennym oraz obligacje emitowane przez korporacje, rządy i podmioty rządowe krajów rozwijających się i wschodzących, w tym w obligacje Brady’ego (emitowane w wyniku wymiany przeterminowanego długu bankowego) i w obligacje emitowane przez instytucje ponadnarodowe zorganizowane i wspierane przez szereg rządów krajów o Rynkach Wschodzących.

Ponadto fundusz Templeton Emerging Markets Bond Fund może nabywać akcje uprzywilejowane, akcje zwykłe i inne instrumenty powiązane z udziałami, warranty i instrumenty dłużne wymienne lub zamienne na akcje zwykłe. Niezależnie od powyższego, menadżer inwestycji nie ulokuje w żadnym wypadku więcej niż 10 % łącznych ulokowanych aktywów netto funduszu w instrumenty udziałowe. Fundusz może również lokować swoje aktywa, z uwzględnieniem ograniczeń inwestycyjnych, w papiery wartościowe bądź produkty strukturalne powiązane z aktywami i walutami dowolnego kraju rozwijającego się lub wschodzącego.

Papiery wartościowe i instrumenty dłużne, w które Templeton Emerging Markets Bond Fund lokuje aktywa mogą być w dolarach amerykańskich lub innej walucie. Podstawową walutą funduszu jest dolar amerykański.

Lokaty w kraje o rynkach wschodzących wiążą się z wyższym stopniem ryzyka, co opisano dokładniej w rozdziale "Zasady zabezpieczania i inne czynniki ryzyka" w prospekcie informacyjnym.

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Templeton Emerging Markets Bond Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: