Franklin Biotechnology Discovery Fund


Portal Skarbiec.Biz | Fundusze inwestycyjne Franklin Templeton

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Strategią inwestycyjną funduszu Franklin Biotechnology Discovery Fund jest dążenie do wzrostu wartości kapitału. Fundusz lokuje głównie w instrumenty udziałowe spółek biotechnologicznych i firm naukowo-badawczych z siedzibą w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a w mniejszym stopniu w papiery dłużne dowolnego typu emitentów zagranicznych lub amerykańskich.

Fundusz Franklin Biotechnology Discovery Fund lokuje znaczną część swoich aktywów w spółki o stosunkowo niskiej kapitalizacji, to jest ogólnie rzecz biorąc spółki o kapitalizacji rynkowej poniżej 2 miliardów USD w chwili lokaty aktywów Funduszu. Do celów inwestycyjnych funduszu za spółkę biotechnologiczną uważa się firmę, która co najmniej 50 % swojego dochodu czerpie z działań w dziedzinie biotechnologii lub co najmniej 50 % swoich aktywów przeznacza na takie działania, według sprawozdania za ostatni rok fiskalny spółki. Działania w branży biotechnologicznej to badania, opracowywanie, wytwarzanie i dystrybucja różnorodnych wyrobów biotechnologicznych, bądź usług i procesów biomedycznych. Wchodzą w to spółki z dziedziny badań genomicznych, inżynierii genetycznej i terapii genetycznych. Obejmuje to również spółki działające w dziedzinie stosowania i rozwoju biotechnologii w takich dziedzinach, jak opieka zdrowotna, farmacja i rolnictwo.

Lokując swoje aktywa w instrumenty dłużne, fundusz Franklin Biotechnology Discovery Fund na ogół nabywa papiery o ratingu inwestycyjnym bądź też papiery bez ratingu, które zdaniem funduszu są porównywalnej jakości. Papiery dłużne o ratingu inwestycyjnym plasują się w jednej z czterech najwyższych kategorii niezależnej agencji ratingowej, takiej jak Standard & Poor’s Corporation lub Moody’s Investors Service, Inc. Oczekuje się, iż w zwykłych warunkach fundusz będzie lokował więcej swoich aktywów w papiery wartościowe w USA niż w jakimkolwiek innym kraju, choć fundusz może mieć ponad 50 % swoich łącznych aktywów w nie-amerykańskich papierach wartościowych. Menadżer może zająć tymczasowo inwestycyjną pozycję defensywną, jeżeli w jego przekonaniu rynki obrotu papierami wartościowymi bądź gospodarka krajów, w które fundusz lokuje aktywa, przeżywają nadmierne zmiany bądź ogólne długoterminowe załamanie, bądź jeżeli istnieją inne niekorzystne warunki. W takich okolicznościach fundusz może nie być w stanie wypełnić swojej strategii inwestycyjnej.

Niezależnie od powyższego, menadżer inwestycji nie ulokuje w żadnym wypadku więcej niż 10 % łącznych aktywów netto funduszu w papiery dłużne o ratingu nieinwestycyjnym, zgodnie z definicją akredytowanej agencji ratingowej.

Podstawową walutą funduszu Franklin Biotechnology Discovery Fund jest dolar amerykański

UWAGA: Minimalna kwota jednorazowej pierwszej wpłaty do funduszy Franklin Templeton wynosi zazwyczaj 2500 dolarów bądź euro. Osoby, które planują inwestycje na mniejszą skalę zachęcamy do rozważenia ofert krajowych funduszy inwestycyjnych (sprawdź ranking funduszy krajowych i zagranicznych).

>>> POWRÓT
do zestawienia funduszy Franklin Templeton

Nota prawna: Przed użyciem strony "Franklin Biotechnology Discovery Fund" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: