Fundusz Robeco High Yield


Fundusz Robeco High Yield

Celem tego subfunduszu jest zapewnienie długoterminowego wzrostu kapitału. Subfundusz inwestuje na rynku międzynarodowym przeznaczając co najmniej dwie trzecie łącznej wartości aktywów na:

(1) obligacje oraz podobne instrumenty dłużne posiadające rating równy BBB+ lub rating równoważny lub niższy przyznany przez inną uznaną agencję ratingową,
(2) lub na papiery wartościowe o stałym dochodzie nie posiadające ratingu, co do których można przypuszczać, ze byłyby klasyfikowane zgodnie z powyższym ratingiem lub
jego odpowiednikami.

Subfundusz może inwestować do 10% swoich aktywów netto w akcje lub inne prawa udziałowe, do 25% swoich aktywów netto w obligacje zamienne i do jednej trzeciej wartości swoich aktywów netto w instrumenty rynku pieniężnego.

Dozwolone są inwestycje w standardyzowane i niestandardyzowane instrumenty pochodne, w tym również w transakcje terminowe typu future, opcje, swapy w tym m.in. swapy na stopy procentowe, swapy kredytowe typu default, swapy na indeksy oraz koszykowe swapy kredytowe typu default (koszykowe swapy kredytowe (na przykład swapy koszykowe rodzaju iTraxx i IBOXX są swapami koszykowymi, które łączą szereg papierów wartościowych i instrumentów pochodnych).

Subfundusz może zainwestować do 100% swoich aktywów netto w koszykowe swapy kredytowe i swapy kredytowe typu default jako nabywca zabezpieczenia (protection buyer) i strona sprzedająca zabezpieczenie (protection seller). Główne korzyści koszykowych swapów kredytowych to natychmiastowa ekspozycja w zakresie zdywersyfikowanego koszyka kredytów o niskiej cenie i użycie np. do zabezpieczenia istniejącego swapu kredytowego typu default odnoszącego się do pojedynczego kredytu lub obligacji.

Inwestorzy powinni uwzględnić fakt, że w przypadku inwestycji w obligacje, inne zbywalne papiery dłużne oraz instrumenty dłużne posiadające rating niższy niż „BBB+” lub rating jemu odpowiadający przyznany przez uznaną agencją ratingową, czynniki wpływające na zabezpieczenie kapitału oraz odsetek można uznać za mniej odpowiednie w długim okresie czasu.

>>> POWRÓT
do rejestru funduszy Robeco

Nota prawna: Przed użyciem strony "Fundusz Robeco High Yield" proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".

Oceń ten artykuł: