Potrzebujesz porady prawnej odnośnie opcji walutowych?
Kancelaria Prawna Skarbiec oferuje swoje usługi w zakresie porad prawnych dla konsumentów i przedsiębiorców.
Kontakt: sekretariat@kancelaria-skarbiec.biz

Opcja walutowa | Opcje walutowe w prawie polskim

Zgodnie z regulaminem GPW S.A. w Warszawie, opcja są to prawa przysługujące nabywcy opcji wobec jej wystawcy do:

1) żądania w ustalonym terminie dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania (opcja kupna z dostawą instrumentu bazowego), albo

2) żądania w ustalonym terminie przyjęcia dostawy instrumentu bazowego po określonej cenie wykonania (opcja sprzedaży z dostawą instrumentu bazowego), albo

3) żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach obrotu) od różnicy pomiędzy ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego a ceną (wartością) wykonania (opcja kupna z rozliczeniem pieniężnym), albo

4) żądania w ustalonym terminie zapłaty kwoty zależnej (w sposób określony w warunkach obrotu) od różnicy pomiędzy ceną (wartością) wykonania a ceną (wartością) rynkową instrumentu bazowego (opcja sprzedaży z rozliczeniem pieniężnym).

Od "opcji" odróżnić należy tzw. warranty opcyjne.

[Podstawa prawna: regulamin Giełdy Papierów Wartościowych S.A.]

Wyróżniamy następujące główne rodzaje opcji:

Opcje egzotyczne
Termin opcje egzotyczne został po raz pierwszy użyty przez Marka Rubinsteina dopiero w 1990 roku w monografii zatytułowanej „exotic options„. Kiedy pod koniec lat sześćdziesiątych wprowadzono do obrotu pierwsze opcje barierowe, używano pojęć „boutique options” (opcje butikowe) i „designers options” (opcje inżynierskie).

Opcje binarne
Standardowa opcja binarna jest rodzajem zakładu pomiędzy wystawcą a nabywcą, która dotyczy ceny instrumentu bazowego w przyszłości. Nabywca opcji binarnej uważa, że kurs instrumentu bazowego w dniu wygaśnięcia opcji będzie wyższy od kursu realizacji. Z kolei inwestor, który otworzył długą pozycję w opcji put sądzi, że kurs aktywu bazowego znajdzie się poniżej ceny wykonania. Typy opcji binarnych:
opcja binarna z pasmem wahań;
opcje o uwarunkowanej premii;
opcje o odwrotnie uwarunkowanej premii;
opcje z megapremią;
graniczne opcje binarne;
korytarzowe opcje binarne.

Opcje elastyczne
Opcje elastyczne to instrumenty, które dają nabywcy prawo do wyboru momentu wykonania opcji lub też możliwość ustalenia niektórych parametrów opcji (np. ceny wykonania) już po zawarciu kontraktu opcyjnego. Inaczej mówiąc, inwestor może w pewien sposób dostosować zakupiony instrument do rozwoju sytuacji na rynku instrumentu bazowego.Typy opcji elastycznych:
opcje bermudzkie;
opcje wyboru;
opcje o opóźnionym starcie;
opcje ratalne.

Opcje uwarunkowane
Opcje uwarunkowane są to instrumenty, których wartość końcowa zależy nie tylko od tego, jaka jest cena instrumentu pierwotnego w momencie wygaśnięcia opcji. Typy opcji uwarunkowanych:
opcje barierowe;
opcje wsteczne;
opcje drabinowe;
opcje zapadkowe;
opcje „na okrzyk”.

Opcje azjatyckie
Cechą wspólną wszystkich opcji azjatyckich (ang. Asian options) jest uzależnienie dochodu z opcji od średniej ceny instrumentu bazowego. Ponieważ o wysokości średniej decyduje wynik wielu obserwacji dokonywanych w określonym przedziale czasu, wartość opcji zależy nie tylko od ceny instrumentu bazowego w momencie wyceny, ale także od wartości historycznych. Dlatego też opcje azjatyckie zaliczamy do grupy opcji uwarunkowanych. Precyzyjniej mówiąc: są to opcje egzotyczne uwarunkowane średnią ceną instrumentu bazowego.]

>>> POWRÓT
do strony głównej "Encyklopedii Prawa"

Opcje – ciekawe linki

Arkadiusz Napiórkowski: Charakterystyka, wycena i zastosowanie wybranych opcji egzotycznych
Opcje binarne | Opcje o uwarunkowanej premii | Opcje z odstępem | Opcje bermudzkie | Opcje wyboru | Opcja o opóźnionym starcie | Opcje ratalne | Opcje barierowe | Opcje wsteczne | Opcje drabinowe | Opcje zapadkowe | Opcje na okrzyk | Opcje Azjatyckie

Opcje na Giełdzie w Warszawie – krótka informacja
Zgodnie z wyjaśnieniami GPW S.A., "giełda, jako organizator obrotu opcjami opracowuje standard opcji, czyli szczegółową charakterystykę opcji (zobacz obok). Procedury rozliczania, ewidencjonowania oraz wysokość depozytu zabezpieczającego określa Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych pełniący rolę izby rozrachunkowej. "

Opcje na GPW – dłuższe wyjaśnienie
"22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów pochodnych opartych o indeks WIG20 oferowanych przez GPW. Opcje są instrumentem stwarzającym dodatkowe bardzo szerokie możliwości inwestycyjne."

Przed użyciem strony "Opcje walutowe " proszę nie zapomnieć o zapoznaniu się z "Warunkami korzystania z portalu".